Herren avskyr lögnare

Ordspråksboken 12:21

21Inget ont drabbar den rättfärdige

men alla olyckor syndaren.

22Herren avskyr lögnare,

de sannfärdiga behagar honom.

23Den förståndige döljer sin kunskap,

dåren skriker ut sin enfald.