Herren älskar dem som hatar det onda

Psaltaren 97:7
7Avgudadyrkarna står med skam,
de som skryter med sina maktlösa gudar.
Alla gudar faller ner inför honom.
8Sion hör och gläder sig,
Juda städer jublar
över dina domslut, Herre.
9Ty du, Herre, är den Högste,
upphöjd över jorden,
högt över alla gudar.
10Herren älskar dem som hatar det onda,
han bevarar sina trognas liv
och räddar dem ur de gudlösas våld.
11Ljus bryter fram för de rättfärdiga
och glädje för de redbara.
12Ni rättfärdiga, gläd er över Herren
och prisa hans heliga namn.