Helvetets trånga utrymme och kistor

Vissa kommer att kastas in i trånga platser så att de inte kan röra på sig. Allâh (´azza wa djall) sade:

”Och när de kastas, sammankedjade, i någon av dess trånga hålor, ber de där nedifrån om förintelse.”1

Ka´b sade:

”I helvetet finns det ugnar som är lika trånga som era spjuts spjutspetsar. Därefter stängs de igen med människorna som straffas utmed sina handlingar.”

Ibn Mas´ûd sade:

”När Elden endast består av människor som kommer att förbli där för alltid, läggs de i kistor av eld som spikas igen med spikar av eld. Därefter läggs dessa kistor i andra kistor av eld. Sedan kastas de i helvetets eld. De kommer att anse att ingen straffas i elden som dem.” Därefter läste Ibn Mas´ûd Allâhs (´azza wa djall) ord:

”Däri skall vara klagan och jämmer, men [själva] skall de inte höra något.”2

Rapporterad av Ibn Abî Hâtim.

Suwayd bin Ghafalah sade:

“När Allâh vill lämna Eldens folk, får en person en kista av eld. Pulsen kommer inte att slå, utan att den består av en spik av eld. Därefter börjar den brinna. Sedan låses den med ett hänglås av eld. Därpå läggs den kistan i en ny kista av eld. Därefter kommer utrymmet mellan dem att fyllas av eld och även den kommer att låsas med ett hänglås av eld. Därpå kastas den i elden. Detta är betydelsen av Allâhs ord:

”Taket över dem är eld och golvet under dem är eld.”3

Detsamma gäller Hans ord:

”Däri skall vara klagan och jämmer, men [själva] skall de inte höra något.”4

Han kommer inte att se någon annan i Elden än sig själv.”5

1 25:13

2 21:100

3 39:16

4 21:100

5 al-Bayhaqî i ”al-Ba´th wan-Nushûr” (539), Abû Nu´aym i ”al-Hilyah” (4/167) och Ibn Abî Dunyâ (161).