Helvetets stenar

Allâh (´azza wa djall) sade:

“Troende! För er egen skull och för era familjer bör ni frukta den Eld som har människor och stenar till bränsle.”1

Han (djalla wa ´alâ) sade också:

“Om ni inte gör detta – och ni kommer inte att göra det – frukta då Elden, vars bränsle är människor och stenar och som hålls i beredskap att ta emot de otrogna.”2

Qur’ân-tolkarna är oense om dessa stenar. En grupp, däribland ar-Rabî´ bin Anas, sade att stenarna är statyerna som avgudades vid sidan av Allâh. Vissa av dem bevisade det med Allâhs (subhânah) ord:

“Ni och allt det ni tillbad i Allâhs ställe skall bli bränsle för helvetet.”3

Det har rapporterats att solen och månen kommer att lindas in i Elden. Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Solen och månen kommer att vara uppflammade och inlindade i Elden på Domedagen.”4

Rapporterad av al-Bazzâr och andra.

Dessutom rapporterade al-Bukhârî:

“Solen och månen kommer att vara inlindade på Domedagen.”5

Det har sagts att syftet med det är att de otrogna som dyrkade gudomar vid sidan av Allâh och trodde att de skulle medla inför Honom och föra dem närmare Allâh, straffas tillsammans med dem som en förnedring och förödmjukelse och ett straff så att de känner ännu större sorg och ånger. Ty om en person straffas tillsammans med personen som är orsaken till hans straff, påökar det hans smärta och sorg.

På grund av detta är de otrogna tillsammans med djävlarna som vilseledde dem. Allâh (ta´âlâ) sade:

“Den som är blind för den Nåderikes påminnelser sänder Vi en djävul till honom [för] att bli hans oskiljaktige följeslagare, och de hindrar dem från Vägen, fastän han själv tror sig vara på rätt väg. Då han träder inför Oss, säger han: “Om ändå avståndet mellan mig och dig varit lika långt som platsen där solen går upp och platsen där solen går ned!” Följeslagaren var alltså alltigenom ond!”6

´Abbâs al-Djushamî sade:

“När en otrogen person uppstår från sin grav, finner han vid sitt huvud en kvinnlig djävul som ett stort, bränt träd. Hon kommer att ta honom i handen och säga: ”Jag är din följeslagerska. Jag och du skall tillsammans till helvetet.” Det är det som är betydelsen av:

“Om ändå avståndet mellan mig och dig varit lika långt som platsen där solen går upp och platsen där solen går ned!”

Rapporterad av Ibn Abî Hâtim.

Allâh (ta´âlâ) har underrättat att de otrogna kommer att vara rasande på dem som vilseledde dem. Allâh (´azza wa djall) sade:

”De otrogna kommer att säga: “Herre! Visa oss dem bland djinnerna och människorna som ledde oss vilse; [så att] vi kan trampa på dem och göra dem till de uslaste av de usla!””7

Om man straffas tillsammans med personen som vilseledde en, blir ens straff ännu värre. En rymlig plats blir alltid trång om man är tillsammans med den man hatar. Hur blir det då om man är med honom på en trång plats?

De flesta Qur’ân-tolkarna anser dock att betydelsen är svavelstenar som kommer att utgöra en bränsle i Elden. Det sägs att de innehåller fem typer av straff som inga andra stenar gör: de fattar snabbt eld, de stinker, de ryker mycket, de fastnar lätt på kropparna och de är fruktansvärt varma när de blir uppvärmda. Ibn Mas´ûd sade om Allâhs ord “… den Eld som har människor och stenar till bränsle”:

“Det är svavelstenar som Allâh skapade i den nedersta himlen då Han skapade himlarna och jorden. Han förbereder dem för de otrogna.”

Rapporterad av Ibn Abî Hâtim och al-Hâkim i “al-Mustadrak” som sade:

“Den är autentisk utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor.”8

as-Suddî rapporterade i sin “at-Tafsîr” från Ibn ´Abbâs, Ibn Mas´ûd och andra följeslagare att de sade:

“Vad berör stenarna, så är det stenar av svart svavel som de kommer att straffas med tillsammans med Elden.”

Mudjâhid sade:

“Svavelstenar som stinker värre än as.”

Detsamma sade Abû Dja´far, Ibn Djuraydj, ´Amr bin Dînâr och andra.

1 66:6

2 2:24

3 21:98

4 at-Tahâwî (1/66-67). Autentisk enligt al-Albânî i ”Silsilah al-Ahâdîth as-Sahîhah” (124).

5 al-Bukhârî (3200).

6 43:36-38

7 41:29

8 2/494.