Helvetets portar

Allâh (´azza wa djall) sade:

“Helvetet är den fastställda mötesplatsen för dem alla – de har sju portar, som var och en skall få sin bestämda andel [av syndare].”1

Imâm Ahmad och at-Tirmidhî rapporterade via Ibn ´Umar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Helvetet har sannerligen sju portar; en port är för dem som drog svärd mot mitt samfund.”2

Imâm Ahmad rapporterade via ´Utbah bin ´Abd as-Sulamî från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Paradiset har åtta portar och helvetet har sju portar och vissa av dem är bättre än andra.”3

Abû Razîn al-´Uqaylî berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag svär vid din Herres liv! Elden har sju portar. Mellan varje dörr sträcker sig ett avstånd som motsvarar en ryttares färd på sjuttio år.”

Rapporterad av ´Abdullâh bin Imâm Ahmad, Ibn Abî ´Âsim, at-Tabarânî, al-Hâkim och andra4.

Abû Ishâq rapporterade från Hubayrah bin Maryam från ´Alî som sade:

”Helvetets portar är sju stycken. De är ovanpå varandra.”

al-Bayhaqî rapporterade via Hattân ar-Ruqâshî som berättade att han hörde ´Alî säga:

”Vet ni hur helvetets portar är?” Vi sade: ”Är de som detta livets portar?” Han sade: ”Nej. Helvetets portar är så här” och lade högerhanden på vänsterhandens ovansida.”

Ibn Djuraydj sade om Allâhs (ta´âlâ) ord: “De har sju portar”:

“Den första är Djahannam, därefter Ladhâ, därefter al-Hutamah, därefter as-Sa´îr, därefter Saqar, därefter al-Djahîm och därefter al-Hâwiyah och där befinner sig Abû Djahl.”5

Abû Maysirah sade om Allâhs ord ”Gå in genom helvetets portar”6:

“Helvetet har sju portar. Vissa av dem ligger längre ned än andra.”

´Atâ’ al-Khurâsânî sade:

“Helvetet har sju portar. Den som består av den värsta sorgen, ångesten, hettan och stanken är till dem som begick otukt efter att ha fått kunskap om den.”

Rapporterad av Abû Nu´aym7.

Ka´b sade:

“Helvetet har sju portar. En av dem är till Khawâridj.”

Allt detta baseras på Ibn ´Umars föregående hadîth som bevisar att varje port är särskild åt en dålig handling. På samma sätt har paradiset åtta portar och varje port är särskild åt en god handling.

Wahb bin Munabbih sade:

“Mellan varje port sträcker sig ett avstånd som motsvarar sjuttio år. Varje port är hetare än porten som är ovanför den.”

Makhlad bin al-Hasan rapporterade från Hishâm bin Hassân som sade:

“Vi hade gett oss iväg för att vallfärda. När vi hade slagit läger efter ett tag, läste en man:

“Helvetet är den fastställda mötesplatsen för dem alla – de har sju portar, som var och en skall få sin bestämda andel [av syndare].”8

En kvinna hörde detta och sade:

”Ta om den, må Allâh förbarma Sig över dig.”

Mannen gjorde så. Därefter sade hon:

”Jag lämnade sju slavar där hemma. Jag ber att ni vittnar om att de från och med nu är fria för varje dörr.”

Rapporterad av Ibn Abî Dunyâ.

1 15:43-44

2 at-Tirmidhî (3123) och Ahmad (2/94). Ahmad Shâkir sade: ”Dess berättarkedja är autentisk.” (Kommentar till ”Musnad-ul-Imâm Ahmad” (2/94))

3 Ahmad (4/185) och at-Tabarânî (17/125). al-Haytamî sade: ”Ahmads män är al-Bukhârîs män förutom al-Muthannâ som också är pålitlig.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (5/291))

4 al-Haytamî sade: ”Dess män är pålitliga.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (1/338))

5 al-Qurtubî sade: ”Dessa nivåer och namnen på deras invånare i tur och ordning har nämnts i böcker om avhållsamhet och dylikt, men det finns ingen autentisk rapportering om det.” (at-Tadhkirah, sid. 416)

6 39:72

7 al-Hilyah (5/168).

8 15:43-44