Helvetets ormar och skorpioner

Ahmad rapporterade att ´Abdullâh bin al-Hârith bin Djaz’ sade: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I Elden förekommer det ormar som kamelhalsar. När en av dem hugger till, värker det i fyrtio vårar. I Elden förekommer det även skorpioner som sadlade mulor. När en av dem stinger till, värker det i fyrtio år.”1

´Abdullâh bin Mas´ûd tolkade “Över dem otrogna och dem som hindrade att följa Allâhs väg skall Vi hopa straff på straff för all den skada de åstadkommit”2:

”Skorpioner vilkas klor är som höga palmer.”

Rapporterad av al-Hâkim som sade:

”Den är autentisk utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

as-Suddî rapporterade att Ibn Mas´ûd sade om Allâhs ord ”Och de fortsätter: ”Herre! Ge dem som drog oss med i detta ett dubbelt straff i Elden””3:

”Det vill säga ormar i elden.”

´Abdullâh bin ´Amr sade:

”Helvetet har stränder. På dem finns ormar och skorpioner med halsar som kamelhalsar.”

Yazîd bin Shadjarah sade:

”Helvetet har avgrunder med stränder som havsstränderna. På den finns odjur och ormar som kamelhalsar och skorpioner som svarta mulor. Odjuren kommer att ta dem i läpparna och i sidorna och slita sönder dem. Därefter kommer de att återvända snabbt till eldarna samtidigt som de drabbas av skabb. När de börjar klia sig, sliter de upp allt kött så att skelettet syns. Det kommer att sägas: ”Besväras du av detta?” Han kommer att säga: ”Ja.” Då sägs det till honom: ”Detta får du för att du brukade besvära de troende.”4

Mudjâhid sade:

”I helvetet finns det skorpioner som elefanter. De har betar som spjut. När den stinger den otrogne en gång i huvudet, faller hans kött ned på fötterna.”

1 Ahmad (4/191), al-Bayhaqî i ”al-Ba´th wan-Nushûr” (561), Ibn Hibbân (2613) och al-Hâkim (4/593).

2 16:88

3 38:61

4 Ibn Abî Dunyâ i ”Sifat-un-Nâr” (99), Ibn Abî Shaybah (13/160) och al-Hannâd (1/354).