Helvetets olika typer av invånare

al-Bukhârî och Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skall jag inte underrätta er om paradisets folk?” De sade: ”Jo.” Han sade: ”Varje svag och nedvärderad person. Om han svär vid Allâh om något, ger Han honom det. Skall jag inte underrätta er om Eldens folk?” De sade: ”Jo.” Han sade: ”Varje stark, arrogant och högmodig person.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i den autentiska hadîthen att Allâh (´azza wa djall) sade:

”Högmod är Mitt överplagg2 och väldighet är Mitt höftskynke. Den som tvistar med Mig om dem, kommer Jag att straffa med Min eld.”3

Det vill säga att Han kommer att kasta honom i helvetet.

al-Bukhârî och Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Paradiset och helvetet argumenterade. Elden sade: ”Jag har fått de högmodiga och de arroganta.” Paradiset sade: ”Vad får jag? In i mig kommer endast de fattiga, de förnedrade och de inkapabla människorna.” Allâh (´azza wa djall) sade till paradiset: ”Du är Min barmhärtighet. Med dig förbarmar Jag Mig över den Jag vill av Mina tjänare.”Och Han sade till Elden: ”Du är Mitt straff. Med dig straffar Jag den Jag vill av Mina tjänare. Båda skall ni fyllas.” Vad gäller Elden kommer den inte att fyllas förrän Allâh placerar Sin Fot över den och då säger den: ”Det räcker, det räcker…”4

Detta beror på att Allâh (´azza wa djall) täckte paradiset med svårigheter och helvetet med lustar. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Efter att Allâh (´azza wa djall) hade skapat paradiset och Elden, skickade Han Djibrîl (´alayhis-salâm) till paradiset och sade: ”Titta på det och vad Jag har förberett för dess folk!” Han tittade, kom tillbaka och sade: ”Vid Din makt! Ingen kommer att höra talas om det, utan att de träder in i det.” Då beordrade Han att det skulle täckas med svårigheter. Sedan sade Han: ”Gå och titta på det!” Då sade han: ”Vid Din makt! Jag fruktar att ingen kommer att träda in i det.” Han sade: ”Gå och titta på Elden och vad Jag har förberett åt dess folk!” Han tittade, kom tillbaka och sade: ”Vid Din makt! Ingen kommer att höra talas om den för att därefter träda in i den.” Då beordrade Han att den skulle täckas med lustar. Sedan sade Han: ”Gå och titta på den!” Då sade han: ”Vid Din makt! Jag fruktar att ingen kommer att undgå att träda in i den.”5

Härmed klargörs det att hälsa och styrka och rikedom och njutning av jordens lustar och stolthet och arrogans mot skapelserna hör till Eldens folks drag.

Å andra sidan enar svag kroppsbyggnad och förnedring på jorden på grund av fattigdom och makt tillsammans med tron allt det goda.

1 al-Bukhârî (4918) och Muslim (2853).

2 Ibn-ul-Athîr sade:

”Det är ett klädesplagg som man sätter på sina axlar och mellan skuldrorna ovanpå ett (annat) klädesplagg.” (an-Nihâyah (1/651))

3 Muslim (2620).

4 al-Bukhârî (4850) och Muslim (2846)

5 Abû Dâwûd (4744).