Helvetets olika dalar

´Atiyyah rapporterade att Ibn ´Umar sade om Allâhs (subhânah) ord “Men hon gör sig ingen brådska att slå in på den väg som bär brant uppför”1:

”Det är ett skälvande berg.”

Vi nämnde också att Abû Radjâ’ hade sagt:

“Jag har fått reda på att det tar sju tusen år för att gå upp för den branta vägen och att det tar sju tusen år för att gå nedför den.”

Abû Ishâq rapporterade att Ibn Mas´ûd sade om Allâhs ord ”De skall drabbas av bitter besvikelse”2:

”Det är en dal i helvetet. Dess mat är vidrig och dess botten är djup.”

´Amr bin Qays rapporterade från ´Atiyyah att Abû ´Ubaydah sade:

“Det är en flod i helvetet.”

Shufayy bin Mâti´ sade:

“Det finns en borg i helvetet som heter Hawâ. Den otrogne kommer att kastas från dess topp och det kommer att ta fyrtio år innan han når botten. Allâh (ta´âlâ) sade:

“Den som drabbas av Min vrede är förlorad (Hawâ)!”3

Det finns en dal i helvetet som heter Athâm. I den finns ormar och skorpioner. Varenda en har en ryggkota som motsvarar sjuttio krukor av gift. Bland skorpionerna finns det de som är som sadlade mulor. De kommer att sticka mannen som inte kommer att fatta eld av helvetets hetta på grund av huggens hetta. Den som är skapad till det kommer att få uppleva det.

Det finns en dal i helvetet som heter Ghayy. I den rinner var och blod. I helvetet finns sjuttio sjukdomar. Varje sjukdom är som en del av helvetet.”

Rapporterad av Ibn Abî Dunyâ4.

Yazîd bin Dirham rapporterade att Anas bin Mâlik sade om Allâhs (´azza wa djall) ord “Mellan dem har Vi lagt en avgrund av fördömelse”5:

“Det är en dal av var i helvetet.”

I en annan rapportering sägs det:

“Det är en flod av var och blod i helvetet.”

Rapporterad av ´Abdullâh bin Ahmad.

Abû ´Ubayd berättade att Ka´b gick in i en kyrka och blev förtjust i dess skönhet. Därefter sade han:

“Det är en vacker handling och ett vilselett folk som jag tycker skall få Falaq. De sade: “Vad är Falaq?” Han sade: “Ett hus i helvetet. När det öppnas, skriker Eldens folk på grund av dess hetta.”

Ibn Djarîr rapporterade i sin “at-Tafsîr” från ´Abdul-Djabbâr al-Khawlânî som sade:

“En av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare kom till Shâm och såg på judarnas och de kristnas hem och det lätta och fina livet som de levde. Därefter sade han: “Jag bryr mig inte. Framför sig har de Falaq.” De frågade vad Falaq var för något. Han sade: “Ett hus i helvetet. När det öppnas, faller helvetets folk.”

Det har rapporterats att Ibn ´Abbâs sade:

Falaq är ett fängelse i helvetet.”

Ibn Abî Hâtim rapporterade att Sa´îd bin Djubayr sade:

Sa´îr är en dal av var i helvetet.”

1 90:11

2 19:59

3 20:81

4 Sifat-un-Nâr (37).

5 18:52