Helvetets nivåer

Allâh (´azza wa djall) sade:

“Hycklarnas plats är den eviga Eldens djupaste avgrund.”1

Ibn Abî Dunyâ rapporterade med sin berättarkedja från ´Ikrimah som sade om Allâhs (ta´âlâ) ord: “De har sju portar”2:

“Det vill säga sju nivåer.”3

Qatâdah sade om Allâhs (ta´âlâ) ord: “De har sju portar, som var och en skall få sin bestämda andel [av syndare]”4:

“Jag svär vid Allâh att det är nivåer utmed deras handlingar.”

Yazîd bin Abî Mâlik al-Hamadânî sade:

“Helvetet har sju eldar som flammar. Det finns inte en eld utan att den tittar ned mot den som är under den utav fruktan för att den skall sluka den.”5

Ibn Djuraydj sade om Allâhs (ta´âlâ) ord: “De har sju portar”:

“Den första är Djahannam, därefter Ladhâ, därefter al-Hutamah, därefter as-Sa´îr, därefter Saqar, därefter al-Djahîm och därefter al-Hâwiyah och där befinner sig Abû Djahl.”6

Salâm al-Madâ’inî – och han är svag – rapporterade från al-Hasan, från Abû Sinân, från adh-Dhahhâk som sade:

“Elden har sju portar och de är sju nivåer ovanpå varandra. I den högsta nivån befinner sig monoteisterna som straffas utmed sina handlingar och livslängder i detta liv. Därefter går de ut ur det. I den andra finns judarna. I den tredje finns de kristna. I den fjärde finns sabierna. I den femte finns elddyrkarna. I den sjätte finns de arabiska avgudadyrkarna. I den sjunde finns hycklarna och det är om dem Allâh säger:

“Hycklarnas plats är den eviga Eldens djupaste avgrund.””7

Ibn Mas´ûd sade:

“Vem utsätts för det svåraste straffet i Elden?” De sade: “Judarna, de kristna och elddyrkarna.” Då sade han: “Nej, det är hycklarna vilkas plats är den eviga Eldens djupaste avgrund. Där kommer de att ligga i kistor av eld ovanpå varandra och de har inga dörrar.”8

´Âsim rapporterade från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah som sade om Allâhs ord “Hycklarnas plats är den eviga Eldens djupaste avgrund”:

“Den djupaste avgrunden är hus med igenbommade dörrar. Därefter fattar de eld uppifrån och nerifrån. Allâh (ta´âlâ) sade:

“Taket över dem är eld och golvet under dem är eld.””9

Ibn Abî Hâtim rapporterade med sin berättarkedja från Ka´b som sade om “Men hon gör sig ingen brådska att slå in på den väg som bär brant uppför”10:

“Det vill säga sjuttio nivåer i Elden.”11

Dhamrah berättade att han hade hört Abû Radjâ’ säga:

“Jag har fått reda på att det tar sju tusen år att gå uppför den branta vägen och sju tusen år för att gå nedför den.”

´Atiyyah rapporterade från Ibn ´Umar som sade om den branta vägen:

“Det är ett berg i helvetet. Skall jag inte undkomma det genom att frige en slav?”

Muqâtil bin Hayyân sade:

“Det är en brant väg i helvetet.” Det sades: “Hur undkommer man den?” Han sade: “Genom att frige en slav.”

al-Bukhârî – och formuleringen är hans – och Muslim rapporterade från Ibn ´Umar som sade:

“Jag drömde hur det kom två änglar till mig. Varenda en av dem hade en järnslägga i handen. Därefter möttes jag av en ängel som också hade en järnslägga i handen. De sade till mig: “Var inte rädd. Du skulle ha varit en förträfflig man om du bara hade förrättat bönen oftare under natten.” Därefter begav vi oss till dess att vi stod tillsammans vid kanten till helvetet. Jag såg hur den var vikt som en brunn och att dess horn var som en brunns horn12. Mellan varje horn står en ängel med en järnslägga i handen. Plötsligt såg jag hur män hängde upp och ned i kedjor och jag kände igen män från Quraysh. Sedan begav vi oss till höger. Därefter berättade jag detta för Hafsah som i sin tur berättade det för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: “´Abdullâh är sannerligen en rättfärdig man.”13

1 4:145

2 15:44

3 Sifat-un-Nâr (10).

4 15:44

5 Sifat-un-Nâr (9).

6 al-Qurtubî sade:”Dessa nivåer och namnen på deras invånare i tur och ordning har nämnts i böcker om avhållsamhet och dylikt, men det finns ingen autentisk rapportering om det.” (at-Tadhkirah, sid. 416)

7 4:145

8 Djâmi´-ul-Bayân (5/217) av at-Tabarî.

9 39:16

10 90:11

11 Djâmi´-ul-Bayân (30/129) av at-Tabarî.

12 an-Nawawî sade:”Det är två brädor som krokarna är fästa vid.” (Sharh Sahîh Muslim (16/32))

13 al-Bukhârî (440) och (1121) och Muslim (2478).