Helvetets mörker

Sharîk rapporterade från ´Âsim, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Elden eldades upp i tusen år till dess att den blev vit. Därefter eldades den upp i [ytterligare] tusen år till dess att den blev röd. Därefter eldades den upp i [ytterligare] tusen år till dess att den blev svart. Den är nämligen svart som den mörka natten.”

Rapporterad av Ibn Mâdjah1 och at-Tirmidhî2 som sade:

“Abû Hurayrahs hadîth är mer autentisk som hans egna ord. Jag känner inte till att någon annan än Yahyâ bin Abî Kathîr via Abû Sâlih har rapporterat den från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Ma´n rapporterade från Mâlik, från Abû Sahl, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Anser ni att den är röd som er eld? Den är sannerligen mörkare än en avgrund.”

Rapporterad av al-Bayhaqî3 och al-Bazzâr med formuleringen:

“Den är sjuttio gånger värre än er elds rök.”4

Den har också rapporterats som Abû Hurayrahs ord, vilket är mer autentiskt enligt ad-Dâraqutnî.

Salmân sade:

“Elden är svart och mörk. Dess kol släcks inte och dess flammor lyser inte.”

Därefter läste han:

“Pröva förbränningens plåga.”5

Abû Dja´far ar-Râzî rapporterade från ar-Rabî´ bin Anas som sade:

“Allâh har låtit den här elden utgöra ett ljus, en upplysning och en nytta för människorna. Den stora Elden är däremot mörk som avgrunden – vi söker skydd hos Allâh från den.”

adh-Dhahhâk sade:

“Helvetet är svart. Dess vatten är svart. Dess träd är svart. Dess folk är svart.”

Att dess folk är svart tyder Allâhs (ta´âlâ) följande ord på:

“De har inget skydd mot Allâh – som om de hade täckts med ett nattsvart stycke av natten. Deras arvedel är Elden; där skall de förbli till evig tid.”6

Dessutom sade Han (ta´âlâ):

“Den Dag, då [någras] ansikten skall bli vita och [andras] ansikten skall bli svarta.”7

Det har rapporterats i de autentiska hadîtherna att de syndiga monoteisterna kommer att brännas i Elden till dess att de blir till kol8.

1 Ibn Mâdjah (4320)

2 at-Tirmidhî (2594).

3 al-Ba´th wan-Nushûr (505).

4 at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” (489). al-Haytamî sade: ”Dess män är al-Bukhârîs män.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (10/387))

5 8:50

6 10:27

7 3:106

8 al-Bukhârî (22) och Muslim (184).