Helvetets mat

Allâh (´azza wa djall) sade:

Zaqqûm-trädet skall låta den syndiga smaka sin frukt; och den skall sjuda som smält koppar i hans inälvor, sjuda som skållhett vatten.”1

Allâh (´azza wa djall) sade också:

“Är inte det som bjuds i [paradiset] bättre än Zaqqûm-trädet? Vi har gjort det till en prövning för dem som begår orätt. Det växer på helvetets botten; dess frukt liknar djävulshuvuden, som de får äta för att stilla sin hunger. Till detta får de sedan dricka smutsigt, brännhet vatten. Efter detta förs de ned i helvetet.”2

Dessutom sade Allâh (subhânah):

“Och då måste ni som övergav vägen och kallade sanningen för lögn, äta av Zaqqûm-trädet för att fylla buken med den. Och till detta skall ni bjudas kokande vatten att dricka; och ni skall dricka som en törstig kamel dricker.”3

at-Tirmidhî, Ibn Mâdjah och Ibn Hibbân rapporterade i “as-Sahîh” från Ibn ´Abbâs som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste: “Troende! Frukta Allâh så som det åligger Honom och bli muslimer innan döden överraskar er”4 för att säga därpå:

“Om en droppe från Zaqqûm hade fallit ned på jorden, skulle jordens befolknings föda ha förstörts. Vad skall man då säga om den som kommer att ha det som föda?”

at-Tirmidhî sade:

“Autentisk.”

Ibn ´Abbâs sade:

“Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade nämnt Zaqqûm-trädet, sade Abû Djahl: “Muhammad skrämmer oss med det. Quraysh! Vet ni vad det här Zaqqûm-trädet som Muhammad skrämmer er med är för någonting?” De sade: “Nej.” Han sade: “Yathribs dadelmos tillsammans med smör. Jag svär vid Allâh att vi kommer att sluka det om vi bara får möjlighet.” Då uppenbarade Allâh: “Zaqqûm-trädet skall låta den syndiga smaka sin frukt.””5

Qatâdah sade om Allâhs ord “… en prövning för dem som begår orätt…”:

“Detta fick deras anklagelse för lögn att stiga när han underrättade dem om att det finns ett träd i helvetet. Han berättade att det finns ett träd i elden samtidigt som träd brinner i elden. Därefter berättade han för dem att dess föda är från Elden.”

Det har rapporterats att al-Hasan sade:

“Dess rot är i helvetets botten och dess krona växer upp mot dess olika nivåer.”

Abû Razîn sade om Allâhs ord “Zaqqûm-trädet skall låta den syndiga smaka sin frukt; och den skall sjuda som smält koppar i hans inälvor…”:

“Det vill säga att trädet kommer att sjuda.”

Abû ´Imrân al-Djûnî sade:

“Vi har fått reda på att varje gång man tar ett bett av trädet i helvetet, tar det själv ett bett av en.”

Qur’ânen bevisar att de kommer att äta från det till dess att magarna är fulla. Därefter börjar det sjuda i deras magar på samma sätt som koppar sjuder. Efter att ha ätit från det, får de dricka kokande vatten som de kommer att dricka som törstiga kameler.

as-Suddî sade:

“Det är en sjukdom som drabbar kameler så att de inte kan dricka till dess att de dör. Samma sak gäller helvetets folk. De kommer aldrig att få dricka från det skålhetta vattnet.”

Hans (´azza wa djall) ord “Till detta får de sedan dricka smutsigt, brännhet vatten” tyder på att det kokande vattnet kommer att blandas med den Zaqqûm som finns i deras magar. Qatâdah sade:

“Smutsigt betyder blandat med kokande vatten.”

Sa´îd bin Djubayr sade:

“När folket i Elden blir hungriga, ber de om hjälp mot hungern. Till följd därav får de äta från Zaqqûm-trädet. När de har gjort det, faller huden från deras ansikten. Om en person hade gått förbi dem, skulle han ha känt igen deras ansiktens hud. Efter att de har ätit av det, blir de törstiga. Då ber de om hjälp mot törsten. Till följd därav får de dricka smält koppar. När de för det till munnarna, smälter ansiktenas hud av dess hetta och med det kommer även det som finns i deras magar att smälta. Därefter slås de med järnsläggor så att varje lem faller från dess plats. Då kommer de att be om döden.”

1 44:43-45

2 37:62-68

3 56:51-55

4 3:103

5 Ahmad (1/374) och al-Bayhaqî i ”al-Ba´th wan-Nushûr” (545). al-Haytamî sade:”Dess män är pålitliga förutom att Yahyâ al-Qattân sade om Hilâl bin Khabbâb: ”Han ändrades innan han dog.” Men Yahyâ bin Ma´în sade: ”Han har varken ändrats eller förväxlat. Han är pålitlig och tillförlitlig.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (1/66-67))