Helvetets låsta portar

publicerad
09.03.2010

Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Källa: at-Takhwîf min-an-Nâr, sid. 69-72

Allâh beskrev helvetet med låsta portar och sade:

“Allâhs eld, som skall blossa upp och tränga in i hjärtan; och sluta sig omkring dem i förlängda pelare.”1

Dessutom sade Han (ta´âlâ):

“Elden skall sluta sig omkring dem från alla håll.”2

Mudjâhid sade:

“På Qurayshs språk betyder det att den är stängd.”

Muqâtil sade:

“Det betyder att dess portar är igenbommade. Ingen port kommer någonsin att öppnas så att sorg går ut eller att nåd går in.”

Det finns en hadîth som Ibn Mardûyah rapporterade via Shudjâ´ bin Ashras som sade: Sharîk berättade för oss, från ´Âsim, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade om “Elden skall sluta sig omkring dem från alla håll“:

“Det vill säga bli igenbommad.”

Det är däremot inte autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Âdam bin Abî Iyâs rapporterade i sin Tafsîr med samma berättarkedja från Sharîk fram till Abû Hurayrah. Ismâ´îl bin Abî Khâlid rapporterade den från Abû Sâlih utan att nämna Abû Hurayrah. Även ´Atâ’ al-Khurâsânî och andra sade att det betyder “igenbommad“.

adh-Dhahhâk sade:

“Det är en vägg utan dörrar.”

Han menar – och Allâh vet bättre – att portarna är igenbommade så att de blir som väggar utan dörrar. Hans (´azza wa djall) ord “Allâhs eld, som skall blossa upp och tränga in i hjärtan; och sluta sig omkring dem i förlängda pelare” betyder att den är igenbommad med pelare. Qatâdah sade:

“Enligt Ibn Mas´ûds läsning är det “med förlängda pelare”.”

´Atiyyah sade:

“Det är järnpelare i Elden.”

Muqâtil sade:

“Portarna kommer att vara igenbommade. Därefter stramas de åt med järnrep så att dess ängslan och hetta återvänder till dem.”

Detta betyder att ordet “förlängda” är pelarnas egenskap och att portarna är fastspända med långa pelare. Ty det långa är fastare och stabilare än det korta.

1 104:6-9

2 90:20