Helvetets kyla

Ibn Abî Dunyâ rapporterade via al-A´mash att Mudjâhid sade:

“I Elden finns en sträng kyla. De kommer att koka i Elden, så de flyr till den kylan. När de väl hamnar i den, knäcker den deras skelett så att de låter.”1

Layth berättade att Mudjâhid sade:

“De klarar inte av att passera den stränga kylan på grund av dess kyla.”2

Qâbûs bin Abî Dhabyân berättade från sin fader, från Ibn ´Abbâs som sade:

“Eldens folk kommer att söka skydd från hettan. Som skydd får de en kall vind vars kyla knäcker skeletten. Till följd därav ber de om hettan.”3

Abû Nu´aym rapporterade med sin berättarkedja från Ibn ´Abbâs som berättade att Ka´b hade sagt till honom:

“I helvetet finns en sträng kyla som får köttet att falla från skelettet så att de ber om helvetets hetta.”4

Det har rapporterats att Ibn Mas´ûd sade:

“Den stränga kylan är en form av straff.”

´Ikrimah sade:

“Det är en fruktansvärd kyla.”

1 Sifat-un-Nâr (102).

2 ibid. (153).

3 ibid. (152).

4 al-Hilyah (5/370).