Helvetets kedjor och bojor

Allâh (´azza wa djall) sade:

“… och Vi sätter kragar av järn omkring de otrognas halsar.”1

“… då de skall bära kragar av järn om halsen och släpas fram i kedjor i brännhet vatten för att sedan bli bränsle.”2

“Grip honom och slå honom i en krage av järn och låt helvetets lågor sveda honom. Kedja därefter ihop honom i en kedja vars längd är sjuttio alnar.”3

“Hos Oss ligger bojor och helvetets eld.”4

Ibn ´Abbâs läste “kedjor” som ett objekt (Maf´ûl) och sade:

“Det är värre för dem om de släpar på kedjorna.”

Rapporterad av Ibn Abî Hâtim.

Detta är alltså tre typer av straff:

Det första: Kragar som sätts kring halsarna, vilket Han (subhânah) nämnde. al-Hasan bin Sâlih sade:

“Kragen (Ghull) spänner fast en hand vid halsen medan bojan (Safd) spänner fast båda händer vid halsen.”

as-Suddî sade:

“Bojorna spänner fast båda händerna vid halsen.”

´Uyaynah bin al-Ghusn berättade att al-Hasan sade:

“Kedjorna spänns inte fast runt helvetets folks halsar för att inte Herren (´azza wa djall) skall ha det svårt med dem. När elden visar sig, ankras de fast i dem och då säger Han: “Res dig upp!”

Därefter föll al-Hasan ned medvetslös.

Hawshab berättade att al-Hasan nämnde Elden och sade:

“Om en av kragarna hade lagts på bergen, skulle den ha krossat dem till svart vatten. Om en alns kedja hade lagts på ett berg, skulle den ha malt sönder det.”

Ibn Abî Hâtim rapporterade med sin berättarkedja att Mûsâ bin Abî ´Â’ishah sade:

“Deras händer kommer att spännas fast i kragar i Elden. Därefter kommer de att ta emot straffen med sina ansikten före. Deras händer kommer att vara fastspända så att de inte kan skydda sig med dem. Varje gång ett nytt straff kommer, tar de emot det med ansiktena före.”

Ibn Abî Hâtim rapporterade att al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade om Allâhs ord: “Grip honom och slå honom i en krage av järn…”:

“Sjuttiotusen änglar kommer att tävla om vem som hinner slå honom i en krage av järn först.”

Det andra: Bojor. al-Hasan sade:

“Bojor av eld.”

Abû ´Imrân al-Djûnî sade:

“Jag svär vid Allâh att det är bojor som aldrig kommer att lossna.”

al-Hasan sade:

“Jag svär vid Hans makt att de inte har bojor för att Allâh inte skall ha det svårt med dem. Det är för att de skall vara ankrade i Elden.”

Det tredje: Kedjor. Nawf al-Bikâlî sade om Allâhs ord “Kedja därefter ihop honom i en kedja vars längd är sjuttio alnar”:

“En aln motsvarar avståndet härifrån till Makkah.”

På den tiden levde han i Kûfah.

Ibn-ul-Mubârak rapporterade att Ka´b sade:

“En ring i kedjan som Allâh talar om är mer än allt järn på jorden.”

Ibn-ul-Munkadir sade:

“Om man skulle samla ihop allt järn på jorden, skulle det inte ens motsvara en ring i kedjan som Allâh talar om:

“Kedja därefter ihop honom i en kedja vars längd är sjuttio alnar.””

Ibn-ul-Mubârak rapporterade från Sufyân som sade:

“Vi har fått reda på att den går in i ändan och ut ur munnen.”

Ibn Djuraydj berättade att Ibn ´Abbâs sade:

“Kedjan går in genom ändan och ut ur munnen. Därefter kommer de att radas upp på samma sätt som gräshoppor radas upp på en pinne till dess att de grillas.”

adh-Dhahhâk sade om Allâhs ord “De skall gripas i pannluggen och i fötterna“5:

“Fötterna kommer att böjas bak till pannluggen för att de skall kedjas fast bakom ryggen.”

as-Suddî sade:

“Den otrognes pannlugg kommer att böjas bak till fötterna och kedjas fast bakom ryggen för att därefter lösgöras.”

Ibn ´Abbâs sade:

“De skall gripas i pannluggen och fötterna och deras ryggar kommer att krossas på samma sätt som veden krossas i ugnen.”

1 34:33

2 40:71-72

3 69:30-32

4 73:12

5 55:41