Helvetets drycker

Vad berör deras dryck, sade Allâh (´azza wa djall):

“Och till detta skall ni bjudas kokande vatten att dricka.”1

Allâh (djall wa ´alâ) sade också:

“Där skall de förbli under oöverskådlig tid utan att känna svalka och utan att få dricka annat än skållhett vatten och Ghassâq.”2

Dessutom säger Allâh (ta´âlâ):

“Hans mål är helvetet, och där måste han släcka sin törst med blod och var.”3

Likaså sade Allâh:

“Och om de ber att få dricka skall de få dricka vatten hett som smält koppar, som bränner deras ansikten.”4

Det finns alltså fyra typer av drycker i helvetet som Allâh har nämnt:

Den första: Kokande vatten (Hamîm).

Ibn ´Abbâs sade:

“Kokande vatten som är så varmt att det bränner.”

al-Hasan och as-Suddî sade:

“Det är ytterst varmt.”

adh-Dhahhâk sade:

“Detta vatten kokar sedan Allâh skapade himlarna och jorden fram tills att de bjuds på det och då kommer de att få det hällt över sina huvuden.”

Ibn Zayd sade:

“Det är deras egna ögons tårar som samlas i Eldens dammar som de kommer att få dricka.”

as-Suddî sade:

“Att det är ytterst varmt innebär att det inte finns något varmare än det.”

Den andra: Ghassâq

Ibn ´Abbâs sade:

“Det är vätskan som rinner mellan den otrognes skinn och kött.”

´Abdullâh bin ´Amr sade:

“Det är tjockt var. Om en droppe hade fallit i väster, skulle öster har stunkit. Och om den hade fallit i öster, skulle väster ha stunkit.”

Mudjâhid sade:

“Det är så kallt att de inte klarar av att smaka på det.”

´Atiyyah sade:

“Det är det som rinner från deras hud.”

as-Suddî sade:

“Det är deras ögons tårar som de kommer att få dricka tillsammans med kokande vatten.”

Bilâl bin Sa´d sade:

“Om en hink med Ghassâq hade placerats på jorden, skulle allt som finns på den ha dött.”

Ibn ´Abbâs sade uttryckligen, och detsamma gjorde Mudjâhid, att Ghassâq i detta sammanhang betyder en fruktansvärd kyla. Beviset för det är Allâhs ord:

“Där skall de förbli under oöverskådlig tid utan att känna svalka och utan att få dricka annat än skållhett vatten och Ghassâq.”5

Således undantog Han Ghassâq från svalkan och skållhett vatten från drycken.

Den tredje: Sadîd

Allâh (´azza wa djall) sade:

“Hans mål är helvetet, och där måste han släcka sin törst med blod och var.”6

Qatâdah sade:

“Det rinner mellan hans kött och hud.”

Ibn ´Abbâs sade:

“I helvetet finns dalar av var. Där förvaras det för att sedan hällas in i munnar.”

Muslim rapporterar i sin “as-Sahîh” från Djâbir att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Allâh har lovat att den som dricker rusningsdrycker kommer att få dricka från galenskapens natur.” De sade: “Vad är galenskapens natur för något?” Han sade: “Eldens folks svett”, eller “Eldens folks utsöndringar.”7

at-Tirmidhî rapporterade likadan hadîth från ´Abdullâh bin ´Amr med skillnaden att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Galenskapens flod.”

Det sades: “Abû ´Abdir-Rahmân! Vad är galenskapens flod för något?” Han sade: “En flod av Eldens folks var.”

at-Tirmidhî sade:

“Hadîthen är god (Hasan).”

Den fjärde: Vatten som smält koppar (Muhl)

Ibn ´Abbâs blev frågad om smält koppar och han svarade:

“Det är tjockt som oljans avlagring.”

adh-Dhahhâk berättade att Ibn Mas´ûd smälte silver och skickade det till människorna i moskén och sade:

“Den som vill titta på Muhl kan titta på detta.”

Mudjâhid sade:

“Det är som var och blod och svart som oljans avlagring.”

1 56:54

2 78:23-25

3 14:16

4 18:29

5 78:23-25

6 14:16

7 Muslim (2002), an-Nasâ’î (8/327) och Ahmad (3/311).