Helvetets botten och djup

Khâlid bin ´Umayr berättade att ´Utbah bin Ghazwân (radhiya Allâhu ´anh) en dag predikade och sade:

“Det har sagts till oss att en sten kastas ned från helvetes kant och att den därefter faller i sjuttio år utan att nå botten. Jag svär vid Allâh att den kommer att fyllas. Förundras ni?”1

Rapporterad av Muslim från en följeslagare och Imâm Ahmad både från en följeslagare och från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det mest korrekta är att det är en följeslagares ord.

at-Tirmidhî rapporterade via al-Hasan som sade:

“´Utbah bin Ghazwân berättade för oss på denna predikstol – predikstolen i Basrah – från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Ett väldigt stenblock kastas ned från helvetets kant. Däri faller den i sjuttio år utan att nå dess botten.”

Han sade:

“´Umar brukade säga: “Påminn er ofta om Elden. Dess hetta är hög, dess botten är djup och dess tillhygge är av järn.””

at-Tirmidhî sade:

“Vi känner inte till att al-Hasan har hört något från ´Utbah bin Ghazwân.”2

Muslim rapporterade också från Abû Hurayrah som sade:

“En dag var vi tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när vi hörde hur något föll ned. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “Vet ni vad det där var?“ Vi sade: “Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): “Det där var en sten som kastades i helvetet för sjuttio år sedan. Först nu nådde den dess botten.”3

Muslim rapporterade också från Abû Hurayrah som sade:

“Jag svär vid Honom i Vars hand Abû Hurayrahs själ ligger! Helvetets botten är sjuttio år djup.”4

al-Hâkim rapporterade från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Om sju havande kameler tillsammans med sina fetter hade kastats från helvetets kant, skulle de ha nått dess botten först efter sjuttio år.”5

Ibn Mas´ûd berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det finns inte en domare som har dömt människor, utan att han fängslas på Domedagen med en ängel som håller honom i nacken. Därefter ställer den honom ovanför helvetet. Sedan tittar den uppåt mot Allâh (´azza wa djall). Om Han då säger “Släng i honom”, kastar den i honom i avgrunden som han kommer att falla i fyrtio år.”6

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Abû Hurayrah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En tjänare uttalar sig på ett sätt utan att fundera över dess innebörd. Detta får honom att falla i helvetet längre än avståndet mellan öst och väst.”7

Imâm Ahmad, at-Tirmidhî och Ibn Mâdjah rapporterade från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En man uttalar sig på ett sätt utan att tycka att det är fel. Det får honom att falla i Elden i sjuttio år.”8

Vad berör helvetes längd och bredd, rapporterade Mudjâhid från Ibn ´Abbâs som sade:

“Vet ni hur brett helvetet är?” De sade: “Nej.” Då sade han: “Det stämmer. Jag svär vid Allâh att ni inte vet att avståndet mellan deras öronsnibbar och näsor motsvarar en färd på sjuttio år. Däri finns dalar av var och blod.” De sade: “Floder?” Han sade: “Nej. Dalar.” Därefter sade han: “Vet ni hur brett helvetet är?” De sade: “Nej.” Han sade: “´Â’ishah berättade för mig att hon hade frågat Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Allâhs ord “På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand”9:

“Var kommer människorna att vara då?” Han sade: “På en bro ovanför helvetet.””10

Rapporterad av Imâm Ahmad, an-Nasâ’î, at-Tirmidhî som också sade att den var autentisk och al-Hâkim som sade:

“Berättarkedjan är autentisk.”

1 Muslim (2967) och Ahmad (4/174).

2 al-Djâmi´ (2578).

3 Muslim (2844).

4 Muslim (195).

5 al-Hâkim (4/606). adh-Dhahabî sade: ”Dess berättarkedja är god (Sâlih).”

6 Ahmad (1/430). Ahmad Shâkir sade:”Berättarkedjan är god (Hasan).” (Kommentar till ”Musnad-ul-Imâm Ahmad” (1/430))

7 al-Bukhârî (6477) och Muslim (2988).

8 Ahmad (2/379), at-Tirmidhî (2315) och Ibn Mâdjah (3970).

9 39:67

10 Ahmad (6/171), at-Tirmidhî (3241) och al-Hâkim (2/436).