Helvetets ankomst

Allâh (´azza wa djall) sade:

”Nej! När jordskorpan smulas sönder i stöt efter stöt, och din Herre kommer med änglarna i slutna led och helvetet förs fram.”1

Allâh (´azza wa djall)  sade också:

”Och när den Dag kommer då allt omstörtas, den Dag då människan skall återkalla i minnet allt det som hon strävade mot och då helvetet skall göras fullt synligt för alla som kan se.”2

ar-Rabî´ bin Anas sade:

“Dess täcke kommer att dras bort.”

Allâh (subhânah) sade:

”Ja, ni skall få skåda helvetets eld!”3

Ibn Mas´ûd berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den Dagen skall helvetet föras fram med sjuttiotusen rep. Vid varje rep finns sjuttiotusen änglar som drar i det.”4

Rapporterad av Muslim och at-Tirmidhî.

Imâm Ahmad och at-Tirmidhî rapporterade från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“På Domedagen kommer en hals med två seende ögon, två hörande öron och en talande tunga att sticka ut ur Elden. Den skall säga: “Jag har anförtrotts att ta hand om tre stycken: varje envis tyrann, varenda en som tillbad en gudom vid Allâhs sida och varje avbildare.”5

Ibn ´Abbâs sade:

“På Domedagen kommer en hals att sticka ut ur Elden och vända sig mot skapelserna. Den kommer att ha två seende ögon och en vältalig tunga. Den kommer att säga: “Jag har sannerligen anförtrotts att ta hand om varje envis tyrann.” Därpå griper den tag i dem och stänger in dem i helvetets eld. Sedan säger den: “Jag har sannerligen anförtrotts att ta hand om den som besvärade Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).” Därpå griper den tag i dem och stänger in dem i helvetets eld. Sedan säger den en tredje gång: “I dag har jag sannerligen anförtrotts att ta hand om varje avbildare.” Därpå griper den tag i dem och stänger in dem i helvetets eld.”

´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal rapporterade att ´Ubâdah bin as-Sâmit och Ka´b sade:

“En hals kommer att sticka ut ur Elden. Den kommer att säga: “Jag har blivit beordrad att ta tre stycken: den som sätter en gudom vid Allâhs sida, varje envis tyrann och varje förtryckare. Jag känner igen personer bättre än vad en fader känner igen sin son och bättre än vad en son känner igen sin fader.”

1 89:21-23

2  79:34-36

3 102:6

4 Muslim (2842) och at-Tirmidhî (2576).

5 Ahmad (2/336) och at-Tirmidhî (2577). Autentisk enligt al-Albânî i ”Silsilah al-Ahâdîth as-Sahîhah” (512).