Hela religionen är en del av tron på Allâh

Islam förklarades av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han blev frågad om det och sade:

”Islâm är att du vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, förrättar bönen, betalar allmosan, fastar Ramadhân och vallfärdar till Huset om du har möjlighet att genomföra det.”

Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî och an-Nasâ’î via ´Umar.

Det råder inga tvivel om att de omnämnda handlingarna hamnar under kunskapen om Allâh. Vittnesbörden om Hans enhet är en del av bekräftelsen av Honom. Vittnesbörden om Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap är en del av tron på Hans egenskaper och vishet och att Han inte skapar skapelsen meningslöst och att Han inte lämnar den försummad och att Han endast skapar ett mirakel åt en trovärdig människa.

Efter att en person bekräftar och vittnar om sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap åläggs han att handla utmed allt som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt av bönen, allmosan, fastan, vallfärden och dylikt. På så sätt vet du att att alla Sharî´ah-baserade domar är en del av tron på Allâh. Det är tron på Allâh som förtjänar att kallas för Usûl-ud-Dîn, religionens grunder, då samtliga domar är byggda på den.