Hårdhet mot Ahl-ul-Bid´ah är en dygd

Till ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) dygder hör att han var hård mot hycklarna, hedningarna och de avvikande muslimerna. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om honom:

”´Umar! Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger att du inte tar en väg utan att Satan tar en annan väg än den väg som du tar.”1

Hårdhet mot Ahl-ul-Bid´a och falskhetens folk hörde till många imamers dygder. Den som var hård mot Ahl-ul-Bid´a bekämpades inte. Han förnedrades inte. Han motsattes inte. Faktum är att de ansåg det vara en av hans dygder och utmärkande drag. Imâm ´Abdullâh bin al-Mubârak sade:

”Jag har inte sett någon ta efter den första generationen som Hammâd bin Salamah.”

Wuhayb bin Khâlid sade:

”Hammâd bin Salamah var vår mästare och den kunnigaste av oss.”

Andra sade:

”Han var en imam i Qur’ân-läsningar, Hadîth och arabiskan. Han var en vältalig Faqîh. Han var en imam i Sunnah och en av de första som skrev böcker.”

Han har prisats mycket. al-´Idjlî sade:

”Han var pålitlig och räknades som en av Ahl-ul-Hadîths visa män.”

Imâm ´Alî al-Madînî sade:

”Jag anser honom utgöra ett argument när det kommer till kunskapen om män. Han är den kunnigaste om Thâbit al-Bunânî och ´Ammâr bin Abî ´Ammâr. Om någon talar illa om Hammâd bin Salamah skall du ifrågasätta hans religion.”

Ibn Hibbân sade:

”Ingen av Hammâd bin Salamahs kollegor i Basrah var som Hammâd sett till förträfflighet, religiositet, dyrkan, kunskap, skrift, kompilering, stabilitet inom Sunnah och avvisning av Ahl-ul-Bid´a. På hans tid talade ingen illa om honom bortsett från en Mu´tazilî och Qadarî eller en innoverande Djahmî. Orsaken var att han demonstrerade den autentiska Sunnah som förnekades av Mu´tazilah.”

Imâm Ahmad bin Hanbal sade:

”Om du ser en person förtala Hammâd bin Salamah skall du ifrågasätta hans islam. Ty han var hård mot innovatörerna.”

Hammâd bin Salamah har prisats mycket. Den som hänvisar till imamernas böcker vari de klargör Ahl-us-Sunnahs lära och Ahl-ul-Bid´as falska lära ser ofta hur hårt de uttalar sig om Ahl-ul-Bid´a, grupper som individer. Däri finner han inte någon form av Dr Ibrâhîm [ar-Ruhaylîs] villkor och principer som nästintill omöjliggör en avvisning av Ahl-ul-Bid´a och de oliktänkande. Det gäller framför allt med tanke på att människors läggning varierar. Vem kan dra alla människor över en kam? Jag tror att den förste som inte klarar av att leva upp till dessa villkor och denna metodik är författaren till detta råd.

I vilket fall som helst är mildhet och vänlighet helt korrekta egenskaper. Men om de inte gagnar är det hårdhet som skall användas mot omedgörliga människor som trotsar sanningen och dess folk. En liknande praxis är ofta förekommande i Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik. Att förbise det är farligt och skadligt för islam och Ahl-us-Sunnah.

1al-Bukhârî (3294) och Muslim (2396).