Händernas höjd i samband med Takbîr

Den tolfte frågan: Det råder tre olika rapporteringar från Ahmad gällande händernas höjd i samband med Takbîr:

1 – Axelhöjd. Den åsikten delar även Mâlik, ash-Shâfi´î och Ishâq.

2 – Öronhöjd. Den åsikten valde Abû Bakr och Abû Hanîfah.

3 – Bådadera går. Den åsikten hade al-Khiraqî och Abû Hafs al-´Ukbarî.

Den första åsikten, som även valdes av min fader, grundar sin åsikt på hadîthen som rapporteras av Ahmad via Ibn ´Umar som sade:

”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfta på sina händer i höjd med axlarna när han inledde bönen, när han ville gå ned i Rukû´ och efter att ha gått upp – och han lyfte inte på dem mellan Sudjûd.”1

Ahmad sade:

”Ibn ´Umars hadîth lämnas inte för något annat.”

Den andra åsikten grundas på hadîthen från Wâ’il bin Hudjr och Mâlik bin al-Huwayrith som sade:

”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfte på händerna i höjd med öronen.”2

Den tredje åsikten baseras på att båda handlingarna är rapporterade från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och därmed jämlika.

1al-Bukhârî (736).

2Abû Dâwûd (728). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (728).