Hanafiyyahs gräns för orenhet

149 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Blod som motsvarar storleken av ett silvermynt ska tvättas bort och bönen ska upprepas.”

Påhittad. I berättarkedjan finns Nûh bin Abî Maryam som är anklagad för lögn. Ibn-ul-Djawzî sade:

”Nûh var lögnare.”

Han fick medhåll av både az-Zayla´î1 och as-Suyûtî2.

Denna hadîth brukar Hanafiyyah för att ett silvermynts storlek utgör gränsen för stor orenhet. Då du vet att hadîthen är påhittad vet du också att fasthållningen vid den är falsk. Det obligatoriska är att undvika orenhet till fullo ehuru den skulle vara mindre än ett silvermynts storlek. Ty hadîtherna som befaller avlägsning av orenhet är allmänna.

1Se ”Nasb-ur-Râyah” (1/212).

2Se ”al-La’âlî” (1/3). Det till trots nämnde han den i ”al-Djâmi´”.