Han var 30 år och redan en referens inom utslag och åsikter

Abû Ibrâhîm är Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Wasâbî al-´Abdalî. Han är sysselsatt med undervisning, kall till Allâhs religion och författarskap. Allâh har försett honom med tålamod så att han kan samla ihop en hadîths alla vägar. På så sätt klarar han av att avgöra huruvida en hadîth är autentisk eller svag. ´Alî bin al-Madînî sade:

”Det går inte att se en dörrs fel om inte alla dess vägar kombineras.”

Det som har fått Abû Ibrâhîm att kunna fortsätta söka kunskap och sprida den är hans avhållsamhet från det världsliga och heltidsarbete med kunskap och undervisning. Han har gått så långt att han har blivit till en referens vars utslag och åsikter är erkända. Det hör till Allâhs gåvor till honom och det är bara Han som skänker gåvor i detta.