Han skapar smitta

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (2/660)

ash-Shurayd bin Sharîk ath-Thaqafî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En man i Thaqîfs delegation led av spetälska. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade ett bud till honom med meddelandet: ”Vi har mottagit din trohetsed. Återvänd.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Den sjuke ska inte tas till den friske.”2

Det vill säga ägaren till sjuka kameler ska inte komma till ägaren med friska kameler. Emellertid finns ingen paradox mellan de hadîtherna och hadîthen:

”Det finns ingen smitta, fågel, uggla eller Safar.”3

Ty de förstnämnda bekräftar smitta och att den sjuke kan smitta den friske på Allâhs (ta´âlâ) tillstånd. Samtidigt dementerar den sista hadîthen den förislamiska dogmen om att smittor verkar själva utan Allâhs vilja. Som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till beduinen:

“Vem smittade den första?”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) riktade beduinens uppmärksamhet till den första orsaken, nämligen Allâh (´azza wa djall). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förnekade inte beduinens ord:

“Allâhs sändebud! Hur kommer det sig att kameler i sanden är som antiloper varpå en skabbig kamel kommer till dem och smittar dem alla med skabb?”4

Han rentav godkände hans erfarenhet men avvisade hans uppfattning om hela ursprunget, därav hans fråga:

“Vem smittade den första?”

Kort sagt bekräftar de två förstnämnda hadîtherna smitta plus att även verkligheten bekräftar den. Den andra hadîthen dementerar inte smitta, men den dementerar smittan som är sammanbunden med försumlighet om Allâh (´azza wa djall) som har skapat den. Och historien upprepar sig! Europeiska läkare försummar Honom å det grövsta, ty deras uppfattning är hednisk och vilsen. De ser på smittor liksom människorna under den förislamiska perioden gjorde. Till dem ska man säga:

“Vem smittade den första?”

1Muslim.

2al-Bukhârî och Muslim.

3al-Bukhârî (5757) och Muslim (2220).

4Muslim (2220).