Han kommer så fort du skall göra något bra

Imâm Ahmad rapporterade i sin ”al-Musnad” via Ibn Abîl-Fâkah som berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Satan sätter sig på människans vägar. Han sätter sig på hennes väg till islam och säger: ”Skall du konvertera till islam och lämna din, dina fäders och dina förfäders religion?” Men hon trotsar honom och konverterar till islam. Därefter sätter han sig på hennes väg till utvandringen och säger: ”Skall du utvandra och lämna din mark och din himmel? En utvandrare är lik en tyglad häst1.” Men hon trotsar honom och utvandrar. Därefter sätter han sig på hennes väg till kamp med liv och egendom och säger: ”Skall du kriga och bli dödad? Skall din fru gifta om sig? Skall din egendom ärvas?” Men hon trotsar honom och kämpar.”2

Satan går omedelbart på människan när hon skall göra något bra. Mansûr berättade att Mudjâhid sade:

”Det finns inte ett sällskap som åker till Makkah utan att Satan medtar motsvarande bagage med sig.”

Rapporterad av Ibn Abî Hâtim i hans Qur’ân-tolkning.

Satan är alltså ständigt på jakt och framför allt när människan skall läsa Qur’ânen. Således befallde Allâh henne att bekriga sin fiende som förhindrar henne från de bra handlingarna. Hon skall först be om Allâhs (ta´âlâ) skydd och sedan inleda sin handling. På samma sätt gör resenären när han råkar ut för en vägrånare; först neutraliserar han honom, sedan fortsätter han resan.

1as-Sindî sade:

”Det betyder att utvandraren blir som tyglad i det främmande landet. Han är bara hemma och umgås bara med ett fåtal som känner honom.” (Hâshiyah Sunan an-Nasâ’î)

2an-Nasâ’î (3134), Ahmad (3/483) och Ibn Hibbân (4593). Autentisk enligt al-Albânî.