Han förbjöd all sprit i Irak

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Qawâ´id an-Nûrâniyyah (1/63-65)

I denna väldiga och allomfattande grund befinner sig Ahl-ul-Hadîth mellan två rättsskolor: den i Irak och den i Hidjâz. De lärde i Madînah, däribland Mâlik och andra, förbjuder alla rusdrycker, vilket har autentiserats via olika håll från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Däremot har de inte alls samma förhållande till mat. Oftast har de ingen förbjudande ståndpunkt. De tillåter alla sorts fåglar, inklusive klofotade. De ser bara föraktfullt på rovdjur med huggtänder. Mâlik har två åsikter om deras förbud. Detsamma har han om insekter; är de förbjudna eller bara föraktfulla att ätas? Samma sak kan sägas om hans syn på mulor och åsnor. Det rapporteras att han har sagt att de är mer föraktfulla än rovdjurskött. Det har också rapporterats att han har sagt att mula är förbjuden, vilket är överensstämmande med Sunnah. Dock förbjuder han inte åsnekött. Han föraktade även hästkött, men inte lika mycket som rovdjurskött.

När det kommer till drycker, har de lärde i Kûfah en åsikt som skiljer sig från den i Madînah och alla andra. Enligt dem är sprit enkom vin. De förbjuder inte en liten mängd av rusdryck så länge drycken inte är vin, dadelvin, färskt russinvin eller kokt druvsaft som har bibehållit två tredjedelar av innehållet. Samtidigt förhåller de sig ytterst förbjudande till mat. De till och med förbjuder häst- och ödlekött. Det har sagts att Abû Hanîfah föraktade bland andra ödle- och hyenekött.

Ahl-ul-Hadîth anammar Madînahs och alla andras förbjudande åsikt om rusdrycker, ty den stämmer överens med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och följeslagarnas utsagor. Imâm Ahmad har skrivit en stor bok om drycker. Mig veterligen har ingen större bok skrivits i sakfrågan. Han har även en mindre bok relaterad till ämnet1. Han var den förste som spred denna Sunnah i Irak. Den som kom till Bagdad kunde fråga: ”Vem i staden förbjuder vin?” Då var svaret: ”Ingen bortsett från Ahmad bin Hanbal. Ingen annan imam.” Han efterlevde Sunnah såtillvida att han till och med förbjöd saft och vin efter tre dagar ehuru de ännu inte börjat jäsa2. Ty oftast brukar drycken jäsa efter tre dagar.

1Kitâb-ul-Ashribah as-Saghîr.

2Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”På natten bryggdes vin till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varefter han drack det morgonen därpå, samma kväll och kvällen därpå fram till eftermiddagen dagen därpå. Om något blev över gav han det till sin betjänt eller befallde att det hälls ut.” (Muslim (2004), Abû Dâwûd (3713), an-Nasâ’î (8/333), Ibn Mâdjah (3399) och Ahmad (1/224))