Han är svag eller ignorant

Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî

Fråga: Är Salafiyyah exkluderat från det islamiska kallet? Och vad anser ni om den som lockar från spridning av Salafs citat med argumentet att de försvårar muslimernas liv?

Svar: Salaf och Salafiyyah är islam. Muslimerna är Salafiyyûn. De är Ahl-us-Sunnah, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, Samlingen, Stödda gruppen, Räddade gruppen och Ahl-ul-Hadith – flera namn och egenskaper tillämpade på en och samma grupp. De är som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer idag.”1

Det vill säga de som rättar sig efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare och Salaf efteråt. Han som följer den vägen är Salafî. Den som fördömer Salafs metodik fördömer islam, ty den är islam. Och då talar vi inte om folk som bara tillskriver sig Salafiyyah, slaktar andra muslimer och kallar sig för ”jihadistiska salafister”. De är inget annat än förstörda, mytologiska, innovativa och djävulska jihadister i Iblîs tjänst. Det är deras tillstånd. Nej, vi syftar på människor som går i Salafs fotspår sett till tal, handling och dogm. Det är en ära att tilskrivas dem. Allâh ärar dig med det. Ta inte avstånd från dem. Den ende som tar avstånd från dem är antingen en person med svag tro eller också en person som saknar vetskap om Ahl-us-Sunnah, Salaf och Salafiyyûn. Därför ska dessa välsignade benämningar för Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah inte vara föremål för gäck. Den ende som tar avstånd från dem är antingen en person med svag tro eller också en person som saknar urskiljningsförmåga med vilken han skiljer på sanning och osanning.

Jag uppmanar dig, Allâhs slav, att frukta Allâh (´azza wa djall), hålla fast vid Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och den metodik som följs av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, Salafiyyûn, Salafs anhängare, Ahl-ul-Hadith, Stödda gruppen, Räddade gruppen och hålla dig fullständigt borta från alla vilsna sekter som lockar från det omnämna. Några av dem är redan utdöda sekter, somliga är extrema Sûfiyyah och andra vilseledande människor. Håll dig till Salafs metodik. Den är den lyckade och sunda vägen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en – Samlingen.”

I en annan formulering heter det:

”De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer idag.”

Rätta dig efter dem. De följde den raka vägledningen. Ty de representerar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares metodik. Qur’ânen etablerades med dem och de efterlevde den. Qur’ânen talade via dem och de talade enligt den2. Den som vill rätta sig efter någon ska rätta sig efter Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Deras hjärtan var de frommaste, deras kunskap var den djupaste, de var minst tillgjorda och deras tal var det trovärdigaste. Känn deras dygd och gå i deras fotspår. De var säkerligen på den raka vägen3.

1Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).

2al-Hamawiyyah, sid. 11

3Djâmi´ Bayân-il-´Ilm wa Fadhlih, sid. 419, och Mishkât-ul-Masâbîh (193).