Han är inte Sunnî – han är Ash´arî!

as-Sanûsî tillhör inte Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs imamer. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är förvisso de som beskrevs av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sade:

”Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”1

Denne as-Sanûsî skrev sin bok ”Umm-ul-Barâhîn” enligt Ashâ´irahs dogm. Där finns en massa saker som går emot Ahl-us-Sunnahs metodik. Ashâ´irah avviker från Salaf på flera punkter däribland Allâhs höghet, egenskaper, bokstäver och röst.

Salaf och imamerna beskrev Allâh såsom Han beskrev Sig själv i Qur’ânen och såsom Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev Honom, utan förvrängning, förnekelse, föreställning eller jämförelse. De bekräftade Hans sköna namn och höga egenskaper som Han namngav och beskrev Sig själv med. De visste att ingen liknar Honom – inte sett till Hans essens, egenskaper eller handlingar. Hans egenskaper är inte som skapelsens egenskaper liksom Hans essens inte är som skapelsens essens. Hans egenskaper är fullkomliga och Han är frånkänd brister och defekter.

De var enade om att Allâh är ovanför Sina himlar, över Sin tron, frånskild från Sin skapelse. Inget av Hans essens är i skapelserna och inget av skapelserna är i Hans essens. Mâlik bin Anas sade:

”Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt.”

Ibn-ul-Mubârak blev frågad om hur man skall lära känna vår Herre. Han svarade:

”Genom att veta att Han är ovanför Sina himlar ovanför Sin tron och frånskild från skapelsen.”

Detsamma sade Ahmad bin Hanbal. ash-Shâfi´î sade:

”Allâh beslöt Abû Bakrs kalifat ovanför Sin himmel och enade Sina förtrognas hjärtan om det.”

al-Awzâ´î sade:

”Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi tror på Hans egenskaper som nämns i Sunnah.”2

as-Sanûsî avviker från Ahl-us-Sunnahs imamer i sakfrågan. När han i sin ”Umm-ul-Barâhîn” nämnde tjugo egenskaper som Allâh omöjligt kan beskrivas med nämnde han bland andra riktning. Uttolkaren Muhammad bin ´Umar at-Tilmisânî sade:

”Att Allâh (ta´âlâ) är i en riktning är omöjligt. Alltså skall det inte sägas att Allâh är ovanför tronen.”

Detta klargör för dig hans avvikelse från Salaf. En annan avvikelse är de resterande egenskaperna. as-Sanûsî bekräftar enkom sju egenskaper medan Salaf bekräftade allt som Allâh beskrev Sig själv med på ett sätt som tillkommer Hans majestät och väldighet. Exempelvis bekräftar de nedstigningen. Kring det finns autentiska hadîther där Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) stiger varje natt ned till den nedersta himlen när en tredjedel återstår av natten och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”3

1Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).

2Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (7/120).

3al-Bukhârî (1145) och Muslim (758).