Hadîtherna om Mahdîs uppkomst är autentiska

1529 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jorden kommer att fyllas med vrånghet och orättvisa. När den har fyllts med vrånghet och orättvisa skickar Allâh en man från mig; han kommer att ha samma namn som jag. Han kommer att fylla den med rättvisa och rättrådighet liksom den var fylld med vrånghet och orättvisa.”

Rapporterad av al-Bazzâr1, Ibn ´Adî2 och Abû Nu´aym3 via Dâwûd bin al-Mihbar…

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Hadîtherna om Mahdîs uppkomst är autentiska. De har rapporterats av Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, Ahmad och andra via Ibn Mas´ûd och andra.”4

Detsamma står i adh-Dhahabîs ”al-Muntaqâ min Minhâdj-il-I´tidâl”5

Dessa fem stora imamer inom Hadîth autentiserade hadîtherna om Mahdîs uppkomst. Det finns många flera tidigare och senare lärda som delar samma uppfattning. För tillfället kan jag komma på följande:

1 – Abû Dâwûd i ”as-Sunan” i och med att han inte kommenterade dem.

2 – al-´Uqaylî.

3 – Ibn-ul-´Arabî i ”´Âridhat-ul-Ahwadhî”.

4 – al-Qurtubî, vilket nämns i as-Suyûtîs ”Akhbâr-ul-Mahdî”.

5 – at-Tîbî, vilket nämns i Shaykh al-Qârîs ”Mirqât-ul-Mafâtîh”.

6 – Ibn Qayyim-il-Djawziyyah i ”al-Manâr al-Munîf”, tvärtemot den som har ljugit om honom.

7 – Hâfidh Ibn Hadjar i ”Fath-ul-Bârî”.

8 – Abûl-Hasan al-Âburî i ”Manâqib ash-Shâfi´î”, vilket nämns i ”Fath-ul-Bârî”.

9 – Shaykh ´Alî al-Qârî i ”al-Mirqâh”.

10 – ´Allâmah al-Mubârakfûrî i ”Tuhfat-ul-Ahwadhî”.

Det finns många många andra som har gjort detsamma.

Efter allt detta är det riktigt konstigt att Shaykh al-Ghazâlî sade i sin nya bok ”al-Mushkilât”:

”Jag kommer ihåg från min tid som student att det inte har rapporterats någon uttrycklig hadîth om Mahdî. Och det som har rapporterats uttryckligt är inte autentiskt.”6

Vem är det som har fått dig att negera? Och vem är det som har fått dig att komma ihåg det från din tid som student? Är det inte skolastikerna som saknar kunskap om Hadîth och dess återberättare? Hur annars kan de lärda inom Hadîth bekräfta något som dessa negerar? Borde inte det få dig att rannsaka det du memorerade som student och i synnerhet det som har med Sunnah och Hadîth och deras kategorisering att göra? Det är bättre för dig än att du sprider tvivel om hadîther som har autentiserats av de lärda bara för att du har lärt dig så som student – av människor som inte är kunniga inom ämnet!

1Sid. 236-237 med Ibn Hadjars ”az-Zawâ’id”.

2al-Kâmil (1/129).

3Akhbâr Asbahân (2/165).

4Minhâdj-us-Sunnah (4/211).

5Sid. 534.

6Sid. 139.