Hadîther som skall godtagas bokstavligt

´Abdul-Wârith berättade för oss: Qâsim berättade för oss: Ahmad bin Zuhayr berättade för oss: ´Abdul-Wahhâb bin Nadjdah berättade för oss: Baqiyyah berättade för oss, från al-Awzâ´î som sade:

Makhûl och az-Zuhrî brukade säga: ”Framför dessa hadîther ordagrant.”

Vi har rapporterats om att Mâlik bin Anas, Sufyân ath-Thawrî, Sufyân bin ´Uyaynah, al-Awzâ´î och Ma´mar bin Râshid sade om egenskapsrelaterade hadîther:

Framför dem ordagrant.”

Det vill säga hadîther som:

Varje natt stiger Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ned till den nedersta himlen.”

Allâh (´azza wa djall) skapade Âdam i Sin skepnad.”

”Det kommer att kastas i helvetet och det kommer att säga:

هَلْ مِن مَّزِيدٍ

”Finns det fler?”1

till dess att Han placerar Sin fot över det varpå det säger: ”Det räcker, det räcker.”

´Abdul-Wârith bin Sufyân berättade för oss: Qâsim bin Asbagh berättade för oss: Ahmad bin Zuhayr berättade för oss: Ahmad bin ´Abdillâh bin Yûnus berättade för oss: Zâ’idah bin Qudâmah berättade för oss, från Hishâm som berättade att al-Hasan sade:

Sitt inte med Ahl-ul-Ahwâ’, debattera inte med dem och lyssna inte till dem.”

150:30