Hadîthen som förkastar alla innovationer och nyheter

De troendes moder Umm ´Abdillâh ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som innoverar något obehörigt i vår sak är avvisat.”1

Hos Muslim står det:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”

Språkvetarna säger att det avvisade är falskt och ogiltigt. Det som inte stämmer överens med vår sak syftar på det som inte stämmer överens med vår dom.

Denna hadîth utgör en väldig princip i religionen och hör till den utvaldes (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttalanden som var få sett till antalet och väldiga sett till betydelsen. Uttryckligt förkastar den alla innovationer och nyheter. Den utgör ett bevis för att alla olovliga avtal och deras frukter är ogiltiga. Vissa principlärda använder sig av den för att bevisa att förbud fordrar ogiltighet.

Den andra formuleringen säger:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”

Den klargör uttryckligt att alla nyheter skall förkastas oavsett om handlaren har hittat på den själv eller om han gör en innovation som någon annan har hittat på. Vissa omedgörliga människor kan argumentera på det viset och säga när de gör en innovation:

Jag har inte innoverat något.”

Den andra formuleringen är ett bevis mot dem.

Denna hadîth bör memoreras, spridas och brukas för att fördöma synder eftersom den täcker dem allesammans.

Angående förgreningarna som inte lämnar Sunnah, så berörs de inte av hadîthen. Exempel på sådana är nedskrivningen av Qur’ânen i mushaf, rättsskolorna vilkas lärda hänvisar grenarna till grunderna som är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord och böcker om grammatik, matematik, arvslära och andra ämnen som har sina grunder och fundament i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord och förbud. Inget av det berörs som sagt av hadîthen.

1al-Bukhârî (2697) och Muslim (1718).