Hadîthen om Husets tyg

Det har bekräftats i den Autentiska att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) virade in ´Alî, Fâtimah, al-Hasan och al-Husayn i ett tyg och sade:

”Allâh! Detta är min familj! Befria dem från all smuts och gör deras renhet fullkomlig.”1

Denna hadîth rapporterade Muslim i sin ”as-Sahîh” via ´Â’ishah medan Ahl-us-Sunan rapporterade den via Umm Salamah.

Denna hadîth motbevisar Râfidhah från två synvinklar:

1 – Han bad för dem om rening. Detta bevisar att versen inte alls underrättar om att de är renade. Om de redan var renade, skulle han ha prisat och tackat Allâh för det och inte bara bett om det.

2 – Detta bevisar att Allâh är kapabel till att befria dem från all smuts och göra deras renhet fullkomlig. Det bevisar att Han skapar tjänarnas handlingar. Vad som klargör att versen består av påbud och förbud, är Hans (ta´âlâ) ord:

”Hustrur till profeten! Om någon bland er öppet begår en grovt oanständig handling, har hon ett dubbelt straff att vänta – detta är en lätt sak för Allâh. Men den av er som visar ödmjukhet och lydnad för Allâh och Hans sändebud och som lever ett rättskaffens liv skall Vi ge dubbel lön och Vi har sörjt frikostigt för hennes framtida väl. Hustrur till profeten! Ni skiljer er från alla andra kvinnor, om ni fruktar Allâh. Var inte mjuka och tillmötesgående i ert tal så att den som har ett sjukt hjärta fattar begär [till er], men använd ett artigt och vänligt språk som sig bör. Och stanna i ert hem. Men [om ni måste lämna det] försök inte dra uppmärksamheten till era yttre företräden på det sätt som var vanligt under den hedniska tiden, och förrätta bönen och ge åt de behövande och lyd Allâh och Hans sändebud. Allâh vill befria er, ni som står profeten närmast, från all [jordisk] smuts och göra er renhet fullkomlig. Och bevara i minnet och återge [för andra], vad som läses upp i ert hem av Allâhs budskap och visdom. Allâh är den Outgrundlige som genomskådar allt, är underrättad om allt.”2

Dessa verser bevisar att det handlar om påbud och förbud.

Dessutom bevisar versen att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fruar tillhör hans familj. Faktum är att dessa verser tilltalar dem. Å andra sidan bevisar Allâhs ord ” Allâh vill befria er, ni som står profeten närmast, från all smuts” att tilltalet är allmännare än bara fruarna. Det berör även andra som ´Alî, Fâtimah, al-Hasan och al-Husayn (radhiya Allâhu ´anhum). De tilltalas i maskulin form då både män och kvinnor enades [i sammanhanget]. Alltså är dessa [kvinnor] särskilda med att vara fruar från hans familj. Således särskilde han dem med tillbedjan när han virade in dem i tyget. På samma sätt som Qubâ’-moskén är byggd på en grund av gudsfruktan, är även profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské det. När Allâh uppenbarade:

”En moské som, från den dag då bygget tog sin början, som [enda] syfte haft att leda [människorna] till sann gudsfruktan, är sannerligen långt mera värd att du där förrättar bön; i den [samlas] män som älskar att rena sig, och Allâh älskar dem som strävar efter renhet.”3

på grund av Qubâ’-moskén, omfattade texten både den och ännu mer profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské.

De lärda är oense huruvida profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fruar tillhör hans familj eller inte. Det finns två åsikter och båda innehas av Ahmad. Den korrekta åsikten är att de tillhör hans familj. Det bevisas bl a av rapporteringen i den Autentiska i vilken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh! Välsigna Muhammad, hans fruar och hans avkomma.”4

1 Muslim (4/1883)

2 33:30-34

3 9:108

4 al-Bukhârî (4/146) och Muslim (1/306).