Haddâdiyyah och Ibn ´Abdil-Wahhâb

Du ser hur Salafiyyahs imamer i Nadjd respekterar Abû Hanîfah och uppviglar inga prövningar kring Murdji’ah al-Fuqahâ’. Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

”Därefter påstås det att vi förnekar sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling. Fri är Du från brister, det är en stor lögn! Vi rentav vittnar att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den bönhörde medlaren som erhåller Den berömvärda positionen. Vi ber Allâh den Givmilde, Herren av den väldiga tronen, låta honom medla för oss och återuppliva oss under hans fana.

Detta är vår dogm. Detta följde Salaf bland Utvandrarna, Hjälparna, efterföljarna, efterföljarnas efterföljare och de fyra imamerna (radhiya Allâhu ´anhum). De älskade sin profet mest. De följde honom och hans föreskrift bäst. Om de gick till hans grav för att be honom om medling, så utgör deras enighet ett bevis. Låt den som säger att medling får bes av honom efter hans död bevisa det med Qur’ânen, Sunnah eller samfundets samstämmighet. Sanningen skall följas före allting annat.”1

Han (rahimahullâh) sade också:

”Från Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb till alla muslimer som nås av detta…

Jag kan tala om för er att min dogm och min religion som jag dyrkar Allâh med är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs inriktning som anammades av imamerna däribland de fyra imamerna och deras anhängare fram till Domedagen. Jag har dock förklarat för människorna att dyrka Allâh uppriktigt och förbjudit dem att åkalla profeter, döda, fromma och andra och avguda andra än Allâh med offer, eder, tillit, Sudjûd och annat som tillkommer Allâh allena. Ingen får avgudas med Honom, vare sig det handlar om en nära ängel eller en sänd profet. Detta kallade alla sändebud till, från det första till det sista. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm.”2

Hur skall Haddâdiyyah döma Imâm Muhammad (rahimahullâh)?

1ad-Durar as-Saniyyah (1/63-64).

2ad-Durar as-Saniyyah (1/64-65).