Haddâdiyyah håller inte med Salafs definition av tron

Mahmûd al-Haddâd bekrigade Ahl-us-Sunnah genom att lögnaktigt anklaga dem för Irdjâ’. Du, Fawzî al-Bahraynî, bekrigar också Ahl-us-Sunnah genom att lögnaktigt anklaga dem för Irdjâ’. Skillnaden är att du hittar på rykten som inte al-Haddâd gjorde. Du och din nya Haddâdiyyah-sekt har hittat på principer för att bekriga Ahl-us-Sunnah som Mahmûd al-Haddâd aldrig hade kunnat föreställa sig.

En av dem är att ni har fäst er vid begreppet ”Djins-ul-´Amal”1 för att anklaga Ahl-us-Sunnah för Irdjâ’. Det främmande begreppet finns inte i Qur’ânen och Sunnah och Ahl-us-Sunnah använder sig inte av det när de avvisar de verkliga Murdji’ah.

En annan är att ni behagas inte av Ahl-us-Sunnahs definition av tron: tal, handling och dogm och dylikt som stiger med goda handlingar och sjunker med synder. Ni har överträtt deras definition som baseras på Qur’ânen och Sunnah och lagt dit:

”Den stiger och sjunker till dess att inget av den återstår.”

Salaf, däribland hundratals imamer i olika länder och tider som nämndes av al-Bukhârî, Abû Zur´ah och Abû Hâtim, var enade om denna definition. Därefter lade ni dit ”Den stiger och sjunker till dess att inget av den återstår”. Ert motiv är Takfîr och ett sätt att anklaga Ahl-us-Sunnah för villfarelse eftersom de kräver inte en sådan definition – många av dem har kanske inte ens hört den!

En tredje är att ni anklagar dem som säger att tron är grunden och handlingen är grenen för Irdjâ’. Därmed anklagas dagens och gårdagens Ahl-us-Sunnah för Irdjâ’. Er hemsida, som lögnaktigt kallas för ”al-Athari”2, har kommit på andra principer och nya sätt för att bekriga Ahl-us-Sunnah som al-Haddâd och de forna Haddâdiyyah inte ens kunde föreställa sig. Inte ens Khawâridj och de andra Ahl-ul-Bid´a har kunnat föreställa sig dem.

Imâm Ahmad blev frågad om den som säger att tron stiger och sjunker varpå han svarade:

”Han har inget med Irdjâ’ att göra.”3

Imâm Abû Muhammad al-Hasan bin ´Alî al-Barbahârî sade:

”Den som säger att tron består av tal och handling och att den stiger och sjunker har lämnat Irdjâ’ helt och fullt.”4

Ni vägrar hålla med dessa två imamers uttalanden som är baserade på Qur’ânen och Sunnah samt sann kunskap om Irdjâ’ och Sunnah. Ni vägrar hålla er till Salafs definition. Det bevisar att ni associerar er falskt med Salaf och att ni saknar respekt för dem och deras beslut.

3as-Sunnah (3/581)) av al-Khallâl.

4Sharh-us-Sunnah, sid. 80.