Haddâdiyyah är inte Salafiyyah

Shaykh Djamâl bin Furayhân al-Hârithî

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 234-235

Det har uppstått en grupp som tillskriver sig Salafiyyah men som Salafiyyah har ingenting med att göra. Denna grupp presenteras av dess ledare vid namn Mahmûd al-Haddâd. Deras enda intresse ligger i att leta efter de stora imamernas fel. Visst hade Ibn Hadjar och an-Nawawî fel relaterade till Ashâ´irahs dogm – de lärde har uppmärksammat dem, däribland Imâm Ibn Bâz (rahimahullâh) i sina kända kommentarer till Ibn Hadjars ”Fath-ul-Bârî” – men vi utnyttjar inte de felen för att skandalisera dem och ha sittningar för att förtala dem. Lägg till det att dessa imamer präglades inte av att kalla till innovationer. De stödde Sunnah och granskade sakfrågor med bevis och belägg. Därför ska de inte jämföras med Ahl-ul-Bid´a som kallar till sina innovationer och skiljer sig från Salafs metodik invändigt och utvändigt. Trots det säger vi, precis som tidigare, att fel och skiljelse inte ska förtigas; de ska klargöras utifrån läge och situation. Därtill är det tillåtet att be om nåd för Ahl-ul-Bid´a så länge de är muslimer. Det finns inga bevis som förbjuder det.