Grundlös fras i predikan

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (5/1)

Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom och ber Honom om hjälp och förlåtelse. Vi söker skydd hos Allâh mot våra själars ondska och dåliga handlingar. Den Allâh vägleder, kan ingen missleda, och den Allâh missleder, kan ingen vägleda. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud.

Jag har hört flera predikanter lägga till frasen ”och vi ber Honom om vägledning” (و نستهديه). Visserligen tackar jag dem för att de upplivar denna ingress i sina predikan och lektioner, men jag är tvungen att upplysa dem om att det tillägget är grundlöst sett till alla håll som återberättar denna ingress.