Grunden till kunskapen och sann vägledning

Allt som har återberättats av de lärda och framförts av de pålitliga från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall accepteras och bekräftas. Det skall accepteras godvilligt och inte förkastas med invändningar. Det skall inte bemötas med frågor som ”Varför?” eller ”Hur?” Det skall inte tolkas med intellektet, jämföras eller förklaras på ett sätt som skiljer sig från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklaring eller från en förklaring som gjorts av en lärd vars åsikt är korrekt och erkänd. Exempel på sådana hadîther är de som handlar om Allâhs egenskaper och beskådningen av Honom.

252 – Exempelvis har det rapporterats:

”Allâh (´azza wa djall) skall lägga himlarna på ett finger och jordarna på ett finger.”1

253 – ”Allâh kommer att placera Sin fot över Elden så att den säger: ”Det räcker, det räcker.”2

254 – ”Slavarnas hjärtan är mellan två av den Nåderikes fingrar.”3

255 – ”… och Allâh (´azza wa djall) är ovanför tronen.”

256 – ”Tronen har läten som en ny sadel.”4

257 – ”Allâh (´azza wa djall) tog ut avkomman ur Âdams rygg med Sin högra hand – och båda Hans händer är högra och välsignade – och sade: ”De skall till detta och Jag bryr Mig inte.”5

258 – ”Ansiktet skall inte förfulas. Allâh skapade Âdam i Sin skepnad.”6

259 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag såg min Herre i den och den skepnaden…”

Dessa hadîther har återberättats av pålitliga följeslagare och därefter av mästerliga lärda. Några av dem är Ibn ´Umar, ´Â’ishah, Abû Hurayrah, Ibn ´Abbâs, Djarîr bin ´Abdillâh och Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anhum).

260 – ”Varje natt stiger Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ned till den nedersta himlen.”7

Inget av det omnämnda skall bemötas med frågor som ”Hur?” eller ”Varför?” Han skall överlämna det till förmågan och tro på det dolda. När förståndet inte begriper något så är det ren kunskap och sann vägledning att bara tro på det och underkasta sig det. Att bekräfta Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord är grunden till kunskapen och sann vägledning. Dessa hadîther och liknande skall inte jämföras med något. De skall inte motarbetas med jämförelser och liknelser.

1al-Bukhârî (4811) och Muslim (2786).

2al-Bukhârî (4848) och Muslim (2846).

3Ibn Mâdjah (199). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (1685).

4ad-Dârimî (2800).

5Ahmad (17087).

6al-Bukhârî (2560) och Muslim (2612).

7al-Bukhârî (1145) och Muslim (758).