Grodmedicin

Imâm Abû Sulaymân Hamd bin Muhammad al-Khattâbî (d. 388)

Ma´âlim-us-Sunan (4/140-141)

Abû Dâwûd sade:

1684 – Muhammad bin Kathîr berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Ibn Abî Dhi’b, från Sa´îd bin Khâlid, från Sa´îd bin al-Musayyab, från ´Abdur-Rahmân bin ´Uthmân som berättade att:

”En läkare frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det är tillåtet att bruka grodor till medicin varvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd honom döda dem.”1

Det bevisar att grodor inte får ätas och att de inte tillhör lovliga vattendjur. När det är förbjudet att döda ett djur beror det på en av två orsaker:

1 – Det är helgat i sig, liksom människan.

2 – Dess kött är förbjudet, liksom törnskatans och härfågelns kött.

Så om grodköttet inte har människoköttets helgd, måste förbudet bero på den andra orsaken.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (2/465).