Giftermål under Ihrâm

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/787-788)

1055 – Jag frågade min fader om en Muhrim som vill gifta sig och resa till Makkah. Han svarade:

Han får varken gifta sig eller viga.”

Det vill säga att han inte får viga sin dotter eller syster.

1056 – Jag läste för min fader:

Kan en Muhrim gifta sig?”

Han svarade:

Han ska inte gifta sig. Det rapporteras att ´Alî och ´Umar sade att makarna ska separeras. Zayd bin Thâbit sade att de ska separeras. Ibn ´Umar sade att han får varken gifta sig eller viga. ´Uthmân berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

En Muhrim ska varken gifta sig eller viga.”1

1Muslim (1409), Abû Dâwûd (1841-1842), at-Tirmidhî (840), an-Nasâ’î (5/192), Ibn Mâdjah (1966) och Ahmad (1/65).