Gest i bön

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/146)

688 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Hishâm bin ´Urwah, från sin fader, från de Troendes moder ´Â’ishah som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad hemma på grund av smärta. Han bad sittande och människorna bakom bad stående varvid han gestikulerade åt dem att sätta sig ned. Efter att han var klar sade han: ”Imamen har endast utsetts för att följas. Gå ned i Rukû´ när han går ned i Rukû´ och gå ned i Sudjûd när han går ned i Sudjûd. Om han ber sittande ska även ni be sittande.”1

Hadîthen bevisar att gester, om än begripliga, inte bryter bön. Beviset för det är:

… han gestikulerade åt dem att sätta sig ned…”

Åsikten som säger att gester ersätter tal ska inte förstås oinskränkt. Ibland har gester inte alls samma dom som tal. Gesten i denna hadîth är ett exempel på det.

1Muslim (412).