Genomträngande Khawâridj

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 197-198

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

28 – Och att Khawâridj är genomträngande.

FÖRKLARING

Vissa från Salaf beskyllde Khawâridj för otro. Det finns flera bevis från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som stödjer den teorin:

”Mot slutet av tiden uppstår ett folk med små tänder och dumstridiga drömmar. De kommer att tala som de bästa människorna, och de kommer att läsa Qur’ânen utan att den passerar deras strupar. De kommer att tränga igenom religionen liksom en pil tränger igenom ett byte. Om ni träffar dem, ska ni döda dem. Den som dödar dem kommer att belönas för det av Allâh på Domedagen.”1

Idag har de anhängare som tillskriver sig Sunnah; de till och med tillskriver sig Salafiyyah. De färdas på dessa Khawâridjs väg när det kommer till att beskylla muslimerna för otro och förlova deras liv och egendomar.

Khawâridj revolterade mot ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) och sade att endast Allâh har rätt att döma. Det gjorde ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) också. ´Alî visste mycket väl att endast Allâh har rätt att döma. Han sade till dem:

”Ett sant ord med en osann agenda.”

Innovatörer har ju alltid sina agendor, ty de följer sina lustar. Därför kallas Ahl-ul-Bid´a för Ahl-ul-Ahwâ’, de vällustiga. Han berättade för dem att deras ord var tillsynes sanna, men att det fanns en agenda bakom kulisserna. Både han och Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhum) debatterade med dem. Vissa återvände till ´Alî, andra vidhöll sin prövning och strid. Följaktligen gick ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) ut i krig mot dem och argumenterade med hadîther för att påvisa att hans handling var föreskriven. Till följd därav tyckte ingen följeslagare annorlunda om den saken. De enades om att det var obligatoriskt att bekriga dem och utrota dem. ´Alî bekrigade dem och dödade ett stort antal av dem. De som överlevde vidhöll sitt tankesätt och sin villfarelse som fick fotfäste bland dess anhängare. Alltsedan den dagen fram till skrivande stund kallas de för Khawâridj. Poängen är att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem:

”De är de värsta skapelserna och varelserna.”2

”De kommer att tränga igenom religionen liksom en pil tränger igenom ett byte.”

Därefter har Khawâridj anammat åsikter från Djahmiyyah, Mu´tazilah och Qadariyyah. Till sin osunda metodik har de adderat andra osunda metodiker och bara utökat sin ondska än mer. De är alltså genomträngande, precis som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Många från Salaf beskyllde dem som sagt för otro.

1al-Bukhârî (3611) och Muslim (1066).

2Muslim (1067) och Ahmad (5/31).