Garanterad destination i efterlivet

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Sharh-us-Sunnah (1/46)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En man kan tyckas göra det paradisets invånare gör och ändå tillhöra Eldens invånare, och en man kan tyckas göra det Eldens invånare gör och ändå tillhöra paradisets invånare.”[1]

Titta bara på Satan och hur hans tillstånd var bland änglarna innan Âdam skapades. Bara de förlorade känner sig trygga med Allâhs list. Vi ber Allâh den Givmilde om ett gott och lyckligt slut!

Till följd därav är de lärde enade om att ingen får fastslå att en individ ska till paradiset eller till helvetet, ty ingen vet hur människors liv slutar eller hur deras tro verkligen är. Däremot hoppas vi på det bästa för den lydige och det värsta för den syndige. Det enda undantaget är profeterna och de följeslagare vars inträde i paradiset sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade. Några av dem är Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân, ´Alî, Talhah, az-Zubayr, Sa´d bin Abî Waqqâs, Sa´îd bin Zayd, ´Abdur-Rahmân bin ´Awf, Abû ´Ubaydah bin al-Djarrâh, al-Hasan, al-Husayn och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur. I detta fall fastslår vi deras inträde i paradiset, ty Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade det – och hans ord är sanna. Alla som enligt Qur’ânen och Sunnah nämns i paradiset eller helvetet, bekräftar vi detsamma för.

[1] al-Bukhârî (2898) och Muslim (112).