Fyra frågor kring ´umrah

Publicerad: 2007-12-17
Författare: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)
Källa: al-Îdhâh fî Manâsik-il-Hadjdj, sid. 420-427

 

Den första frågan: På samma sätt som vallfärden är även ´Umrah obligatorisk för den som klarar av att utföra den. Detta är den mest korrekta åsikten från ash-Shâfi´îs (rahimahullâh) två åsikter. Detta är hans uttryckliga åsikt i hans senare böcker.

Precis som vallfärden är det endast obligatoriskt att göra ´Umrah en gång i livet. Det är emellertid rekommenderat att göra den flera gånger, i synnerhet under Ramadhân. Det har bekräftats hos al-Bukhârî att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”“Synderna stryks bort mellan två ´Umrah.””

Likaså sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“”´Umrah  i Ramadhân motsvarar en vallfärd.””

Den andra frågan: En ´Umrah som inte är sammanbunden med vallfärden har två stationer (Mîqât): tidsstation (Mîqât Zamanî) och platsstation (Mîqât Makânî).

Platsstationerna är desamma som vallfärdens platsstationer. Det enda undantaget är personen som befinner sig i Makkah, oavsett om han är från Makkah eller inte. Hans platsstation är att gå ut ur Haram, även om det rör sig om en meter. ash-Shâfi´îs rättsskola anser att den bästa platsen att göra detta på är Dji´râniyyah, eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det därifrån. Därefter kommer platserna Tan´îm och Hudaybiyah.

Om han går in i Ihrâm inne i Haram, anses hans Ihrâm vara korrekt. Han måste dock gå ut ur Haram i Ihrâm, för att därefter återvända in till Haram, göra Tawâf och Sa´y och raka huvudet. Hans ´Umrah är nu fullbordad och han är inte ålagd att sona med offer. Skulle han däremot göra allt det omnämnda utan att gå ut ur Haram, har ash-Shâfi´î två åsikter i frågan. Den mest korrekta är att hans ´Umrah är korrekt och giltig. Han skall emellertid offra för att inte ha gått in i Ihrâm utanför Haram. Den andra åsikten säger att den inte är giltig förrän han går in i Ihrâm utanför Haram. I detta fall förblir han Muhrim till dess att han går ut ur den – och Allâh vet bättre.

Tidsstationen varar året runt. Det är tillåtet att gå in i Ihrâm oavsett tid på året. Det gäller även under Nahr­-dagen och Tashrîq-dagarna, för den som inte vallfärdar. En person som vallfärdar får inte gå in i Ihrâm till ´Umrah så länge han har Ihrâm för vallfärden.

Den tredje frågan: Ihrâm för ´Umrah sker på samma sätt den sker för vallfärden. Det innebär att det är rekommenderat att bada innan Ihrâm, parfymera sig och rena sig. Han har på sig samma klädsel och samma typer av kläder är förbjudna. Dessutom är det förbjudet med parfym, jakt och dylikt. Detsamma gäller Talbiyah.

´Umrah har fyra pelare:

1 – Ihrâm

2 – Tawâf

3 – Sa´y [mellan Safâ och Marwah]

4 – Rakning av huvud, om vi anser att den mest korrekta åsikten är att det är en av vallfärdens ritualer.

´Umrah har en plikt:

1 – Ihrâm från stationen (Mîqât).

Dess rekommendationer är fler och Allâh vet bättre.

Den fjärde frågan: Om man skulle ha samlag innan man går ut ur Ihrâm, förstörs ens ´Umrah. Detta gäller även om man har gjort Tawâf, Sa´y och rakat två hårstrån och haft samlag innan det tredje hårstrået har rakats bort. En ogiltig ´Umrah innebär samma sak som en ogiltig vallfärd. Det betyder att akten måste fulländas och göras om med bot.