Fyra förhållanden till imam, endast ett rätt

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/147)

688 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Hishâm bin ´Urwah, från sin fader, från de Troendes moder ´Â’ishah som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad hemma på grund av smärta. Han bad sittande och människorna bakom bad stående varvid han gestikulerade åt dem att sätta sig ned. Efter att han var klar sade han: ”Imamen har endast utsetts för att följas. Gå ned i Rukû´ när han går ned i Rukû´, res er upp när han reser sig upp och gå ned i Sudjûd när han går ned i Sudjûd. Om han ber sittande ska även ni be sittande.”1

Enligt hadîthen ska man inte sinka sig efter imamen efter att denne har förflyttat sig till en pelare. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Gå ned i Rukû´ när han går ned i Rukû´…”

Det vill säga omgående. De lärde (rahimahumullâh) säger att den ledde kan förhålla sig till sin imam på fyra sätt:

1 – Han handlar före honom.

2 – Han sinkar sig efter honom.

3 – Han handlar samtidigt som honom.

4 – Han följer honom.

Endast det fjärde förhållandet är föreskrivet. Att sinka sig så pass mycket att imamen hinner påbörja en ny pelare innan den ledde hinner till den föregående pelaren annullerar hans bön. Ty han är inte där samtidigt som imamen. Visserligen är det mindre bra att handla samtidigt som imamen, men det annullerar i alla fall inte bönen.

1Muslim (412).