Fundamentalism och fundamentalister

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (8/233)

Fråga: Det har blivit utspritt i media att ungdomar som blivit religiösa anklagas för extremism och fundamentalism. Vad säger ni om det?

Svar: Detta är ett fel som har kommit från Öst och Väst. Ett fel som har kommit från nasaréer, kommunister, judar och andra som vill locka folket från kallet till Allâh (´azza wa djall) och dess hjälpare. Med begrepp som “extremism”, “fundamentalism” och andra öknamn vill de mörklägga kallet.

Det råder inga tvivel om att kall till Allâh hör till sändebudens religion. Det är deras metodik och sätt. Likaså är det obligatoriskt för de lärde att flitigt kalla till Allâh. Vad beträffar ungdomarna, skall de frukta Allâh, hålla sig till sanningen och varken överskrida eller försumma.

Däremot är det möjligt att vissa ungdomar antingen överdriver och på så sätt faller i någon typ av överdrift, eller faller kort i sin kunskap och på så sätt hamnar i någon typ av försummelse. Samtliga ungdomar, lärde och andra är förpliktigade att frukta Allâh och studera sanningen med bevis. Det skall vara enligt Qur’ânen och Sunnah. Dessutom måste de varna för innovationer, överdrift och försummelse, på samma sätt som de är beordrade att varna för okunnighet och brister – och ingen av dem är felfri.

Men Allâhs fiender bland nasaréerna och andra som följer deras metodik missbrukar detta som ett hjälpmedel för att sätta käppar i hjulet för kallet och kväva det. Det har de gjort genom att anklaga dess folk för extremism och fundamentalism.

Men vad menas med fundamentalister?

Om ordet åsyftar dem som håller sig till fundamenten och det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt, anses det vara ett beröm och inget fördömande. Att hålla sig till de fundament som förekommer i Allâhs skrift och Hans profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah är inget annat än berömvärt. Däremot är det fördömt att hålla sig till extremism eller försummelse.

Det är ingen skam att en person håller sig till grunderna i Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, det är bara berömvärt och fulländat. Det är just detta som är obligatoriskt för studenterna och dem som kallar till Allâh, nämligen att de håller sig till fundamenten i Allâhs skrift och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

Att kalla kallarna för fundamentalister är ett allmänt uttryck som dock utnyttjas i ett klandervärt syfte. Faktum är att fundamentalism är en berömvärd sak och inte alls klandervärd.

Om en student håller sig till fundamenten i Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, sysselsätter sig med dem och tar hand om dem samt det som de lärde har bekräftat, anses inte det som ett fel. Däremot är det fel att vara extrem i innovationer, adderingar, överdrift, okunnighet eller försummelser.

Det är alltså obligatoriskt för kallarna att hålla sig till de föreskrivna fundamenten och färdas på den måttliga väg som Allâh har låtit dem färdas på. Allâh har låtit dem vara medelvägens samfund. Det är även obligatoriskt för kallarna att hålla sig till medelvägen och varken överdriva eller försumma. Likaså är de förpliktigade att vara upprättade på sanningen och att stadigt färdas på den med dess föreskrivna bevis. Således skall man varken överdriva eller försumma, utan hålla sig till den medelväg som Allâh har påbjudit.