Fullbordad tvagning före bestrykning

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Adhwâ’-ul-Bayân (1/274)

De lärde är enade om att tvagning är ett krav för bestrykning av läderstrumpor. Den som tar på sig läderstrumpor i ett orent tillstånd eller efter Tayammum får nämligen inte bestryka dem. Däremot är de oeniga huruvida reningen måste vara fullbordad eller inte. Som personen som tvättar höger fot och trär på den en strumpa och sedan vänster fot och trär på den en strumpa – får han bestryka sina läderstrumpor efter bruten tvagning?

Flera lärde kräver fullbordad rening och tillåter inte bestrykning av läderstrumpor i ovanstående fall. Ty han tog på sig en läderstrumpa innan fullbordad tvagning. Denna åsikt delas av ash-Shâfi´î och hans anhängare, Mâlik och hans anhängare, Ishâq och Ahmad enligt en av hans åsikter. De argumenterar för sin åsikt med al-Mughîrah bin Shu´bahs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth där han berättade om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvagning och sade:

När jag gick ned för att ta av honom läderstrumporna sade han: ”Låt dem vara. Jag tog på dem i ett rent tillstånd” och beströk dem.”

Ahmad rapporterade via Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade då han blev påmind om att han inte tvättat fötterna:

Jag tog på dem i ett rent tillstånd.”

Safwân bin ´Assâl (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade befalla oss att bestryka läderstrumporna om vi tog på dem i ett rent tillstånd.”

De menar att ofullbordad rening är som ingen rening alls.

En annan grupp lärde kräver inte fullbordad rening för bestrykning av läderstrumpor. De tillåter att höger fot bekläds med strumpa innan vänster fot tvättas. Deras argument är att reningen fullbordas efter beklädning av strumpa och menar att beständighet är som inledning. Åsikten delas av Imâm Abû Hanîfah, Sufyân ath-Thawrî, Yahyâ bin Âdam, al-Muzanî, Dâwûd och Ibn-ul-Mundhir, sade an-Nawawî.

Meningsskiljaktigheten beror på den omtvistade principen ”renas varje kroppsdel när den tvättas eller först när hela tvagningen är fullbordad?” Jag tycker att den mest uppenbara åsikten är att orenhet är odelbar och att personen förblir oren tills han fullbordar sin tvagning. Det är alltså inte möjligt att en del orenhet upphör till skillnad från en annan. Och för att bestryka läderstrumporna krävs det att personen inte är oren när han trär på dem – och Allâh vet bättre.