Frukterna av kunskapen om Allâhs namn och egenskaper

Allt som människan behöver för att uppnå lycka i de båda liven finns i Allâhs skrift och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Alla dessa frågor byggs på att trosläran korrigeras utmed korrigeringen av trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh, kunskap om den, liv efter den och tron på Allâhs namn och egenskaper.

Detta är islams och trons fundament i Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap och profetkall såväl som i de tidigare budskapen. Vi är skyldiga att känna Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) via Hans sköna namn och höga egenskaper. Allâh har nämnt många av dem i Qur’ân-verserna. De flesta Qur’ân-verser avslutas med några av Allâhs namn eller egenskaper. Detta sätt sår en kärlek till Allâh i de sanna troendes själar. Det får dem också att hoppas på Hans belöning och bäva för Hans straff.

Dessa sköna namn och höga egenskaper brukar nämnas i samband med att Allâh talar om vilken stor belöning som väntar de troende som utförde goda handlingar och att de kommer att få paradiset vars bredd är som himlarna och jorden och som består av något som ett öga aldrig har sett, ett öra aldrig har hört och ett hjärta aldrig har kunnat föreställa sig. Detta väntar de troende och fromma som verkligen kände och dyrkade Allâh som sig bör och korrigerade människornas tillstånd så gott de kunde genom att råda dem och leda dem till det som gagnar dem i de båda liven.

Likaså har Han hotat dem som beljuger Hans sändebud och skrifter och förhåller sig arrogant och högmodigt till Hans föreskrifter och allt som sändebuden (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) har förkunnat. Han har förberett helvetets straff och en eld vars bränsle är människor och stenar åt de otrogna. Det har kommit många texter i Qur’ânen och Sunnah som förklarar ingående om de upproriska hedningarnas straff samt gåvorna till dem som lydde Allâh, handlade utmed Hans föreskrifter och plikter och följde Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam).

Således är muslimerna ålagda att lära känna Allâh via Hans namn och egenskaper och veta vad som har uppenbarats för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) av dyrkan, affärer, politik och allt annat som berör livet. Inget har förbisetts.