Fredsmäklaren Muhammad

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/127-128)

al-Bukhârî sade:

684 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Abû Hâzim bin Dînâr, från Sahl bin Sa´d as-Sâ´idî som sade:

”Medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var hos Banû ´Amr bin ´Awf för att fredsmäkla mellan dem, gick tiden till bönen in. Bönekallaren kom till Abû Bakr och sade: ”Ska du leda folket i bön så att jag kan utropa bönen?” Han svarade: ”Ja.”

Hadîthen bevisar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ödmjukhet inför sanningen och hans vilja att förbättra människors relationer. Han själv gick dit. Han var inte som en kung som befallde att motstridiga parter kommer till honom. Han själv gick till människorna för att förbättra deras relationer. Det bevisar dygden i fredsmäkling, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själv gjort sig mödan att gå till dem och fredsmäkla mellan dem. Helt klart är fredsmäkling en av de bästa handlingar som för en närmare Allâh (´azza wa djall).