Fredagsbönen bakom Ahl-ul-Bid´ah

Publicerad: 2007-05-15
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (3/169)

 

Det är obligatoriskt att bege sig till fredagsbönen oavsett om Imâmen är från Ahl-us-Sunnah eller Ahl-ul-Bid´ah och oavsett om han är hederlig eller  syndig. Detta har Ahmad sagt. Det har rapporterats från al-´Abbâs bin ´Abdil-´Adhîm att han frågade Abû ´Abdillâh [Ahmad bin Hanbal] om att  förrätta fredagsbönen bakom Mu´tazilah. Han sade:

“”Man skall bevittna fredagsbönen. Om han vet att deras bön inte är giltig [på grund av deras otro], tar han igen den, och om han inte vet huruvida den är giltig eller inte, tar han inte igen den.””

Då frågade jag honom om det sägs att Imâmen har samma åsikt som dem. Han svarade:

“”Man skall vara säker på det.””

Jag känner inte till att de lärda är oense om detta. Beviset för detta är Allâhs (ta´âlâ) allmänna ord:

“”Troende! När böneutroparen kallar till fredagsbönen, lämna då handel och köpenskap och skynda er dit där Allâh nämns.”” [1]

Likaså var följeslagarna enade om det. ´Abdullâh bin ´Umar och andra av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare brukade vara med på al-Hadjdjâdjs och hans jämlikars fredagsböner. Det har inte rapporterats att någon skall ha hållit sig borta från dem.


[1] 62:9