Frågor till Ibn Hanbal och Ibn Râhûyah om fredagsbönen

Publicerad: 2009-12-11
Författare: Imâm Ishâq bin Mansûr al-Kawsadj (d. 251)
Källa: Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal wa Ishâq bin Râhawayh (1/223-226)

499 – Jag frågade Ishâq vad hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”Bönen gäller bakom varje from och syndare”1 betyder. Han sade:

”Om en person har makt över människorna via kalifat eller auktoritet, får ingen låta bli att komma till bönen i samling eller skjuta upp på bönen så att dess tid går ut. Detta gäller även om han skulle vara orättvis så länge inte hans synd är en klar och tydlig otro. Skulle han däremot vara skyldig till otro, skall bönen inte förrättas bakom honom.”

501 – Jag frågade Ahmad när handel och affärer blir förbjudna på fredagen. Han svarade:

”Sägs det inte:

”Troende! När böneutroparen kallar till fredagsbönen, lämna då handel och köpenskap och skynda er dit där Allâhs namn åkallas; detta är för er det bästa – om ni [bara] visste!”2

Jag frågade då honom om vilket böneutrop det gäller. Han svarade:

”När tiden har gått in. Jag fruktar dock att det blir förbjudet när böneutroparen ropar till bön även om tiden inte har gått in.”

Ishâq sade:

”När böneutroparen ropar till bön, blir det förbjudet med handel och affärer även om tiden inte har gått in, trots att de inte ropar till bön förrän tiden har gått in.”

502 – Jag frågade vem som inte är ålagd att närvara under fredagsbönen. Han sade:

”Odlaren.”

Jag frågade då om den rädde. Han svarade:

”Ja. Om han befarar att bli sjuk, har Allâh (´azza wa djall) låtit honom avstå från den. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) lät bli att förrätta fredagsbönen för begravningsbönen om det var tvunget att begrava liket3.”

Ishâq sade samma sak.

503 – Jag frågade om det går att en person predikar medan en annan leder bönen. Han sade:

”Det vet jag inte.”

504 – Jag frågade om personen som sluter sig till imamen efter en Rak´ah. Han sade:

”I detta fall lägger han bara till en Rak´ah. Skulle han däremot sluta sig till samlingen under tiden som de sitter [i Tashahhud], ber han fyra Raka´ât.

Ishâq sade samma sak.

505 – Jag frågade om det är föraktfullt att förrätta bönen mitt på dagen under sommaren och vintern. Han sade:

”Ja, även fredagsbönen och annan.”

506 – Jag frågade om det finns någon typ av imam som man låter bli att förrätta fredagsbönen med. Han sade:

”Nej, fredagsbönen lämnas inte för något.”

508 – Jag frågade om den som är ålagd att förrätta fredagsbönen. Han svarade:

”Den som hör böneutropet.”

510 – Jag frågade om den resande är ålagd att förrätta fredagsbönen. Han svarade:

”Nej.”

511 – Jag frågade om slaven är ålagd att förrätta fredagsbönen. Han svarade:

”Nej, inte om hans ägare inte har gett honom tillstånd.”

512 – Jag frågade när man skall avstå från handel på fredagen. Han sade:

”När solen har lämnat zenit.”

513 – Jag frågade om den som badar på fredagen för att därför bryta sitt rena tillstånd. Han sade:

”Jag hoppas att han belönas för det [badet].”

Ishâq sade:

”Så länge man badar efter att solen har gått upp, belönas man för det.”

514 – Jag frågade om kvinnorna är ålagda att bada på fredag. Han sade:

”Nej.”

Ishâq sade:

”Kvinnan som närvarar under fredagsbönen skall bada.”

515 – Jag frågade när man skall vända sig mot imamen på fredagen. Han sade:

”Det vet jag inte.”

Ishâq sade:

”När imamen visar sig skall de vända sig mot honom. När han börjar tala, förbjuds allt annat tal.”

516 – Jag frågade om man kunde påminna sig om Allâh (´azza wa djall) under tiden som imamen predikar. Han sade:

”Ja, och han får läsa Qur’ânen om han inte hör predikan.”

Ishâq sade samma sak.

1Abû Dâwûd (594), ad-Dâraqutnî (2/57), al-Bayhaqî (3/121) och andra.

262:9

3al-Bukhârî (3990) och al-Bayhaqî (3/185).