Frågor kring att lova Saudiarabiens kung tro och lydnad

Fråga: Skulle ni kunna ge ett råd som har att göra med att lova Saudiarabiens makthavare tro och lydnad?

Svar: Det är obligatoriskt för samtliga muslimer i detta land, att lyssna och lyda makthavarna i det som är tillåtet. Detta är vad autentiska hadîther tyder på. Det är inte tillåtet för någon att handa olydigt, utan det är obligatoriskt för var och en att lyda i det som är tillåtet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som handlar olydigt, skiljer sig från samlingen och dör, dör den hedniska tidens död”.

Således är det obligatoriskt för muslimerna att lyssna och lyda, utan att handla olydigt. Detta saudiarabiska land är ett islamiskt land – och lov och pris tillkommer Allâh. Det påbjuder rätt, förbjuder orätt och verkställer de Sharî´ah-baserade lagarna. Därför är det obligatoriskt för  samtliga muslimer att lyssna och lyda och hålla sig borta från uppror.

Däremot är det inte tillåtet att lyda någon i det som är otillåtet, vare sig det är kungen, ministern, fadern, modern eller någon annan som beordrar till synd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Lydnad gäller enbart i det som är gott. Det är inte tillåtet att lyda skapelsen i det som innebär olydnad mot Skaparen”.

Lydnad mot Allâh kommer före lydnad mot skapelsen. Det är på detta sätt som det har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Fråga: Några bröder – må Allâh vägleda dem – anser det inte vara obligatoriskt att lova detta lands makthavare tro och lydnad. Vad är ert råd till dem?

Svar: Jag råder dem att lyssna och lyda, vilket har antytts, och att undvika splittring, uppdelning och uppror mot makthavarna. Detta hör till de allvarliga synderna. Detta hör även till Khawâridjs religion. Detta hör just till Khawâridjs och Mu´tazilahs religion. De anser att man inte skall lyda makthavaren om han faller i några synder. Detta tankesätt är dock fel. Detta har inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrat. Det är inte tillåtet att splittra muslimerna och göra uppror mot makthavarna. Den som uppmanar till det, har syndat en allvarlig synd och är en av anledningarna till problem och kaos. Det är obligatoriskt för makthavarna att slå till mot dessa människor som de vet uppmuntrar till liknande idéer. Dessa individer bör straffas för att muslimerna inte skall falla i problem och kaos.

Fråga:  Några ungdomar – må Allâh vägleda dem – säger att de personligen inte har lovat makthavaren tro och lydnad och på så sätt anser de att de inte är ålagda att lyda. Vad säger ni om detta?

Svar: Om muslimerna har enats om en ledare, är samtliga muslimer förpliktigade att lyda honom i det som är tillåtet. Det var inte alla följeslagare och dåtidens muslimer som lovade Abû Bakr tro och lydnad, utan endast några stycken i al-Madînah. Däremot var samtliga ålagda att lyda honom. Om en särskild utnämnd samling enas om en ledare, är samtliga muslimer ålagda att lyda honom, även om de själva personligen inte gör det. Detta gäller likaså alla andra länder.

Fråga: Är det tillåtet att göra uppror mot detta lands regim med tanke på att det förekommer allvarliga synder däri, t ex banker som handlar med räntor?

Svar: Att det förekommer synder innebär inte att det är tillåtet att göra uppror mot makthavaren. Det som är obligatoriskt, är att man råder makthavaren, att de håller sig borta från det orätta samt fruktar Allâh. Däremot är det inte tillåtet att splittra muslimerna och dela upp dem pga. ränta. Det är just vad Khawâridj gör.